2022 KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Test Çöz-1

0 354

2022 KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri Ve Beylikleri Testi Çöz-1. İlk Müslüman Türk Devletleri Ve Beylikleri Testi KPSS, İlk Müslüman Türk Devletleri Ve Beylikleri Testi KPSS Çıkmış Sorular, İlk Müslüman Türk Devletleri Ve Beylikleri Testi Çöz, KPSS İlk Müslüman Türk Devletleri Ve Beylikleri Testi PDF. Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri Ve Beylikleri Testi

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri Ve Beylikleri Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri Ve Beylikleri Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Resmi dillerinin Türkçe olması II. İkili yönetim anlayışını uygulamaları III.İslamiyeti kabul etmeleri IV. "Ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışını benimsemeleri Yukarıdakilerden hangileri Karahanlılar'ın eski Türk geleneklerine ve Türklük özellik­lerine sahip çıktıklarına kanıt olarak göste­rilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve IV
D
I,II,IV
E
I,II,III
1 numaralı soru için açıklama 
Karahanlıların resmi dillerinin Türkçe olması, ikili yönetim anlayışını uygulamaları ülkeyi hanedanın ortak malı saymaları eski gelenek ve Türklük özelliklerine sahip çıktıklarını gösterir. Ancak Islamiyeti kabul etmeleri yeni bir özelliktir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası'nın özellikleri arasında yer almaz?
A
Siyasi birliğin olması
B
Kâbe'nin kutsal sayılması
C
Kabilecilik anlayışının olması
D
Tek tanrılı inançların da yer alması
E
Kabileler arası kan davalarının görülmesi
2 numaralı soru için açıklama 
"Siyasi birliğin olması" İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası'nın özellikleri arasında yer almaz.
Soru 3
Hz. Muhammed'in, Mekkelilere yeni bir din anlayışı, yeni bir toplum düzeni sunması öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A
İslamiyette mezhep ayrılıklarının yaşanmasına
B
Mekkeli putperestlerle Müslümanların mücadelesine
C
İslam Devleti'nin temellerinin atılmasına
D
Arap kültürünün yayılmasına
E
Eşitlik anlayışının bozulmasına
3 numaralı soru için açıklama 
"Mekkeli putperestlerle Müslümanların mücadelesine" neden olmuştur.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenleri arasında yer almaz?
A
Türklerle Abbasilerin Talas Savaşı'nda etkileşim yaşamaları
B
Gök Tanrı dini ile İslamiyet arasında benzerlikler olması
C
Hukuk kurallarının dine dayalı olması
D
Türklerdeki cihan hâkimiyetinin, İslamiyet'teki cihat anlayışı ile benzerlik göstermesi
E
Abbasilerin ümmetçi politika izlemeleri
4 numaralı soru için açıklama 
"Hukuk kurallarının dine dayalı olması" yer almaz.
Soru 5
Firdevsi'nin yazdığı Şehname adlı eser aşa­ğıdaki devlet adamlarından hangisine su­nulmuştur?
A
Alparslan
B
Melikşah
C
Gazneli Mahmut
D
Sultan Sencer
E
Saltuk Buğra Han
5 numaralı soru için açıklama 
Firdevsi Şehname adlı eserini Gazneli Mahmut'a sunmuştur.
Soru 6
Selçuklulardaki vakıf arazi ile, 1-medrese, 2-hamam, 3-camii kurumlarından hangilerinin masrafları kar­şılanırdı?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I,II,III
6 numaralı soru için açıklama 
Selçuklularda vakıflar; eğitim, sağlık, bayındırlık, toplumsal ve dini alanlarda işlevleri olan kurumlardır, Bu nedenle vakıf arazileriyle medrese, hamam, cami vb. yapıların giderleri karşılanmıştır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Talaş Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından en önemli so­nucudur?
A
Türkler ile Araplar arasındaki ilişkilerin gelişmesi
B
Kağıt barut ve pusula yapımının Araplarca öğrenilmesi
C
Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaları
D
Çinli'lerin ağır bir yenilgiye uğramaları
E
Orta Asya'nın Çin egemenliğinden kurtulması
7 numaralı soru için açıklama 
751 yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan Talaş Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu kağıt, barut ve pusula yapımının Araplar tarafından öğrenilerek Çin'in dışına çıkmasıdır. Bu icatlar daha sonra geliştirilerek rönesans, reform ve coğrafi keşifler gibi hareketlerin doğmasına yol açmıştır.
Soru 8
Lonca esnaf örgütüdür. Güçlü bir din duygusu içinde ahlaklılık, cömertlik gibi nitelikleri ve Ahi­lik geleneğini yaşatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, loncanın görevle­ri arasında ver almaz?
A
Esnafların örgütlenmesini sağlamak
B
Kalite denetimi yapmak
C
Tüketici haklarını korumak
D
Üretimin niteliğiyle ilgili fiyat belirlemesi yapmak
E
Esnaf arasında çıkacak her türlü davaya bakmak
8 numaralı soru için açıklama 
Esnaf arasında çıkacak her türlü davaya bakmak kadıların görevidir. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler loncanın görevleridir.
Soru 9
Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi Os­manlılar ile aynı dönemde kurulmamıştır?
A
Saruhanoğulları
B
Mengücekoğulları
C
Candaroğulları
D
Germiyanoğulları
E
Hamitoğulları
9 numaralı soru için açıklama 
Mengücekoğulları 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzincan ve çevresinde kurulan ilk Türk beyliklerinden biridir. Diğerleri ise Osmanlılarla aynı dönemde 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerdir.
Soru 10
İslamiyet’ten önce Araplar arasında en yaygın din olan putperestliğin yanında Musevilik, Hristiyanlık dinleri de görülürdü. Mekke şehri putların konulduğu Kâbe’nin varlığı ve kervanların uğradığı yer olması nedeniyle önemli bir merkezdi. Bu bilgilere göre, İslamiyet öncesi Arabistan ile ilgili olarak, I. Mekke, ticari ve dini açıdan önemli bir konuma sahiptir. II. Coğrafi koşullar, dini inancı etkilemiştir. III. Güçlü bir merkezi devlet anlayışı vardır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
II ve III. öncüllere ulaşılmaz.
Soru 11
İslamiyet’te dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış ve İslam devletlerinde Müslüman olmayan halka özel vergiler konularak din serbestliği tanınmıştır. Bu durum, I. Müslüman olmayanların devlete olan bağlılıklarının sağlanması, II. devlet yönetiminin dine değil, akla ve bilime dayandırılması, III. devlet gelirlerinin artması gelişmelerinden hangilerine etkide bulunmuştur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
I ve III. öncüllere etkide bulunmuştur.
Soru 12
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış Türk İslam edebiyatının ilk eserlerinden olan ve Türk dünyasının ilk ansiklopedik sözlüğü olarak kabul edilen "Divan-ı Lügat-it Türk" aşağıdakilerden han­gisi tarafından yazılmıştır?
A
Yusuf Has Hacip
B
Kaşgarlı Mahmut
C
Ahmet Yesevi
D
Edip Ahmet
E
Ömer Hayyam
12 numaralı soru için açıklama 
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazı­lan ve Türk İslam dünyasının ilk ansiklopedik sözlüğü olan Divan-ı Lügat-it Türk Karahanlı­lar döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından ya­zılmıştır.
Soru 13
Türk-lslam kültürünü Hindistan'a taşıyan ve Islamiyetin burada yayılmasında etkili olan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangi­sidir?
A
Karahanlılar
B
Memluklar
C
Babürler
D
Gazneliler
E
Harzemşahlar
13 numaralı soru için açıklama 
Türk İslam kültürünü Hindistan'a taşıyarak İslamiyet'in burada yayılmasını sağlayan ilk Türk devleti Gazneliler olmuştur.
Soru 14
- Uygur alfabesi ile yazılmış Türk İslam ede­biyatının ilk yazılı eserlerinden biridir. - Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış bir siyasetnamedir. Yukarıdaki özelliklere sahip eser aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Kutadgu Bilig
B
Divan-ı Lügat-it Türk
C
Atabetül Hakayık
D
Dıvan-ı Hikmet
E
Şehname
14 numaralı soru için açıklama 
Uygur Alfabesi ile Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Türk İslam edebiyatının ilk örneğinden birisi olan eser Kutadgu Bilig'tir.
Soru 15
Türk-lslam edebiyatının ilk örnekleri aşağı­daki devletlerden hangisi tarafından veril­miştir?
A
Büyük Selçuklular
B
Gazneliler
C
Karahanlılar
D
Babürler
E
Harzemşahlar
15 numaralı soru için açıklama 
Türk İslam edebiyatının ilk örnekleri Islamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar tarafından verilmiştir, (örneğin Yusuf Has Hacib-tarafından yazılan Kutadgu Bilig.)
Soru 16
Ticaretle uğraşan Mekkelilerle, daha çok tarımla uğraşan Medineliler arasında bölgenin denetimi ve ticaret yolları yüzünden sürekli bir rekabet vardır. Bu nedenle Mekkeli soylular Medinelileri sürekli küçümsemişlerdir. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Medine’de Yahudiliğin yayılmasında
B
Kâbe ziyaretlerinin yaygınlaşmasında
C
Mekke panayırlarının güçlenmesinde
D
Medinelilerin İslamiyet’i daha kolay kabul etmesinde
E
Mekke’de soylular Cumhuriyeti’nin kurulmasında
16 numaralı soru için açıklama 
"Medinelilerin İslamiyet’i daha kolay kabul etmesinde" etkili olduğu savunulur.
Soru 17
İslam toplumlarında bilim alanında önemli çalışmalar yapılmış ve Batı dünyası, İslam bilginlerinden yararlanmıştır. Bu bilginlerden, I. İranlı matematikçi Ömer Hayyam’ın, üçüncü dereceden denklemleri çözmesi, II. İbn-i Sina’nın, Kanun adlı tıpla ilgili eserlerinin Latinceye çevrilmesi, III. İbn-i Haldun’un, günümüzdeki sosyolojinin öncüsü sayılması durumlarından hangileri yukarıdaki bilgileri destekleyen örnekler olabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
17 numaralı soru için açıklama 
I, II ve III yukarıdaki bilgileri destekleyen örneklerdir.
Soru 18
İslamiyet öncesi Arap mimarisi gelişmemiştir. Ancak zaman içerisinde İslam mimarisi önemli gelişme kaydetmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A
Mekke’den Medine’ye göç yaşaması
B
Bizans mimarisinden etkilenmeleri
C
İran mimarisinden etkilenmeler
D
Fethettikleri yerlerden etkilenmeleri
E
Sınırların genişlemesi
18 numaralı soru için açıklama 
"Mekke’den Medine’ye göç yaşaması" etkili olmamıştır.
Soru 19
İlk Türk-İslam Devleti olan Karahanlı Devleti’nde bugünkü Bakanlar Kurulu’nun karşılığı olan Divan-ı Âli adlı büyük divandan başka, maliye, askerlik, adalet ve yönetim işlerinin denetimine ve halkın şikâyetlerine bakan, ayrı divanlar da bulunmaktaydı. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Devlet yönetiminde İslamiyet’in etkisi yoktur.
B
Yönetim tamamen geleneklere dayanmaktadır.
C
Gelişmiş bir devlet örgütlenmesi vardır
D
Türkçe edebiyat eserleri yazılmıştır.
E
Ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.
19 numaralı soru için açıklama 
"Gelişmiş bir devlet örgütlenmesi vardır" söylenebilir.
Soru 20
Türk-İslam devletlerinde uygulanan İkta Sistemi’nde, • Toprağın mülkiyeti devlete aittir. • Toprak, maaş karşılığında asker ve devlet memurlarına verilmiştir. • İkta topraklarından elde edilen verginin karşılığında eyaletlerde asker beslenmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Taşrada yerel güçlerin oluşması engellenmiştir.
B
Devlet memurlarının maaşları hazineye yük getirmemiştir.
C
Her an savaşa hazır bir ordu oluşturulmuştur.
D
İkta gelirleri hayır kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmıştır.
E
İkta sistemi ekonomik ve askeri açıdan devlete fayda sağlamıştır
20 numaralı soru için açıklama 
"İkta gelirleri hayır kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmıştır." ifadesine ulaşılamaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!