2022 KPSS Tarih Türkiye Tarihi Devleti Test Çöz-1

0 640

2022 KPSS Tarih Türkiye Tarihi Devleti Testi Çöz-1. Türkiye Tarihi Devleti Testi KPSS, Türkiye Tarihi Devleti Testi KPSS Çıkmış Sorular, Türkiye Tarihi Devleti Testi Çöz, KPSS Türkiye Tarihi Devleti Testi PDF. Tarih Türkiye Tarihi Devleti Testi

KPSS Tarih Türkiye Tarihi Devleti Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Türkiye Tarihi Devleti Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Türkiye Tarihi Devleti Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Türkiye Tarihi Devleti Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslamiyet öncesi Türk devletlerinden Uygurların, yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi günlük hayatlarında yer almıştır?
A
Müzik
B
Fresko
C
Onluk Sistem
D
Ticaret
E
Tiyatro
1 numaralı soru için açıklama 
"Fresko" günlük hayatlarında yer almıştır.
Soru 2
Türk adına ilk defa hangi kaynaklarda rastlanmıştır?
A
Çin
B
Arap
C
Bizans
D
Hint
E
Göktürk
2 numaralı soru için açıklama 
"Çin" kaynaklarda rastlanmıştır.
Soru 3
Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir?
A
Göktürk
B
İskitler
C
Türgişler
D
Bizans
E
Hititler
3 numaralı soru için açıklama 
"Göktürk" Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin yazıyı geç kullanmasına sebep olmuştur?
A
Matbaanın icadının gecikmesi
B
Kalemin bulunamaması
C
Kağıt bulunamaması
D
Dini yasaklar
E
Türk tarihine ait bilgilerin yabancı kaynaklarda geçmesi
4 numaralı soru için açıklama 
"Türk tarihine ait bilgilerin yabancı kaynaklarda geçmesi" Türklerin yazıyı geç kullanmasına sebep olmuştur.
Soru 5
Türk adını siyasal yaşamda bir devlet adı olarak ilk kez hangi devlet kullanmıştır?
A
Göktürkler
B
Uygurlar
C
Hazarlar
D
Osmanlı
E
Peçenekler
5 numaralı soru için açıklama 
"Göktürkler" kullanmıştır.
Soru 6
Kutlu vatan olarak bilenen Ötükende kurulan ilk teşkilatlı türk devleti aşagıdakilerden hangisidir?
A
Asya hun devleti (Büyük Hun Devleti)
B
İskitler
C
Avrupa Hun Devleti
D
Göktürk Devleti
E
Uygurlar
6 numaralı soru için açıklama 
"Asya hun devletidir."
Soru 7
Asya hun devletinin çinlilerle olan mücadelesinin temel en etkili sebebi aşagıdakilerden hangisidir?
A
Çin seddi
B
Baharat yolu
C
Dış baskılar
D
İpek yolu
E
Ticaret
7 numaralı soru için açıklama 
Temel en etkili sebebi İpek yoludur.
Soru 8
Asya hun devletinin bilinen ilk hükümdarı aşagıdakilerden hangisidir?
A
Teoman
B
Metehan
C
Kutluk kağan
D
Bilge kağan
E
Mukan kağan
8 numaralı soru için açıklama 
Asya hun devletinin bilinen ilk hükümdarı Teomandır.
Soru 9
Türk boylarının yaklaşık dört yüz yıl yaşadığı esaret hayatına demirden bir dağı eriterek son verdikleri ve bağımsızlıklarına kavuştukları olay, aşağıdakilerden hangisinde anlatılmıştır?
A
Saka Destanı
B
Türeyiş Destanı
C
Ergenekon Destanı
D
Yaratılış Destanı
E
Manas Destanı
9 numaralı soru için açıklama 
"Yaratılış Destanı" ile anlatılmıştır.
Soru 10
Türk tarihinde gerçekleşen Kürşat ve Kutluk’un bağımsızlık girişimleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisini kurmaya yönelik bir hareket olarak ortaya çıkmıştır?
A
Asya Hun Devleti
B
Uygur Devleti
C
Akhunlar
D
II. Kök Türk Devleti
E
Kırgızlar
10 numaralı soru için açıklama 
II. Kök Türk Devleti çıkmıştır.
Soru 11
Kök Türk Devleti’nde; I. kendilerine özgü alfabe kullanmaları, II. ilk kez Türk adını kullanmaları, III. Akhunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmaları gelişmelerinden hangileri ulusçu devlet anlayışına sahip olduklarını göstermektedir?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
II ve III.
E
I, II ve III.
11 numaralı soru için açıklama 
"I ve II." maddeleri ulusçu devlet anlayışına sahip olduklarını göstermektedir.
Soru 12
Avrupa kaynaklarında “Tanrının kırbacı” olarak bilinen ve ismi efsanelere konu olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mete
B
Uldız
C
Attila
D
Balamir
E
Kültigin
12 numaralı soru için açıklama 
Attila'dır.
Soru 13
Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.
B
Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.
C
Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
D
Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır.
E
Hristiyanlık Avrupa’nın geneline yayılmıştır.
13 numaralı soru için açıklama 
"Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır." yer almaz.
Soru 14
Türkler siyasi, ekonomik ve coğrafi nedenlerle Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sonuçlarından biri değildir?
A
Türk kültürü dünyada yayılmıştır.
B
Farklı coğrafyalarda Türk devletleri kurulmuştur.
C
Farklı inançlarla tanışılmıştır.
D
Askerî alanda diğer milletlerden etkilenilmiştir.
E
Türkler arasında kültürel farklılıklar ortaya çıkmıştır.
14 numaralı soru için açıklama 
"Askerî alanda diğer milletlerden etkilenilmiştir." bu göçlerin sonuçlarından biri değildir.
Soru 15
Türklerin Orta Asya’dan göç etme sebeplerine bakıldığında kuraklık, hayvan hastalıkları, otlak ve tarım alanlarının daralması gibi nedenlerin etkisinin olduğu görülmektedir. Bu duruma bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Bölge olumsuz iklim koşullarına sahiptir.
B
Türklerin tek geçim kaynağı hayvancılıktır.
C
Türkler, savaşçı özelliklerini kaybetmiştir.
D
Türklerin olduğu bölgede tarım alanı yoktur.
E
Türklerde ticaret yapılmamaktadır.
15 numaralı soru için açıklama 
"Bölge olumsuz iklim koşullarına sahiptir" söylenebilir.
Soru 16
İslamiyet öncesi Türkler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Hükümdar hutbe ile egemenliğini pekiştirirdi.
B
Ülke hanedanın ortak malı sayılırdı.
C
Devletin başındaki hükümdar; han, hakan, kağan ünvanlarından birini kullanırdı.
D
Ülkenin doğusunu Hakan, batısını Yabgu yönetirdi.
E
Devlet sorunları kurultay denilen mecliste görüşülürdü.
16 numaralı soru için açıklama 
"Hükümdar hutbe ile egemenliğini pekiştirirdi." ifadesi yanlıştır.
Soru 17
Mete Han döneminde görülen; I. Çin’in vergiye bağlanması, II. Türklerin bir bayrak altında birleştirilmesi, III. Kurultay düzenlenmesi gelişmelerinden hangileri devletin askerî açıdan güçlü olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız III.
D
I ve II.
E
I, II ve III.
17 numaralı soru için açıklama 
"I ve II." madde devletin askerî açıdan güçlü olduğuna kanıt olarak gösterilebilir.
Soru 18
Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Türk ismine ilk defa Çin kaynaklarında rastlanılmıştır.
B
Türkler Orta Asya’dan farklı bölgelere göç etmişlerdir.
C
Türk adının anlamını en doğru Çinliler vermiştir.
D
Türk adı, İslamiyet öncesi kaynaklarda yer almamıştır.
E
Türk millî kimliğinin varlığı farklı toplum ve kişilerin çalışmalarını ve fikirlerini etkilemiştir.
18 numaralı soru için açıklama 
"Türk millî kimliğinin varlığı farklı toplum ve kişilerin çalışmalarını ve fikirlerini etkilemiştir. " ulaşıyorum.
Soru 19
Türklerin Anayurdu tarih kitaplarında tam olarak tespit edilememiştir bunun en önemli sebebi nedir?
A
göçebe yaşam tarzı
B
eksik araştırmalar
C
savaşlar
D
ekonomik sebepler
E
nüfus
19 numaralı soru için açıklama 
En önemli sebebi "göçebe yaşam tarzı"
Soru 20
Aşagıdakilerden hangisi göçlerin sebepleri arasında yer almaz?
A
İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması
B
Bağımsız yaşama duygusu
C
Türk boylarının birbirleriyle hakimiyet mücadelesi vermesi
D
Cihan hakimiyeti anlayışı
E
Altın bulma arzusu
20 numaralı soru için açıklama 
"Altın bulma arzusu" sebepleri arasında yer almaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!