2022 KPSS Tarih Trablusgarp ve Balkan Savaşları Test Çöz-1

2022 KPSS Tarih Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi Çöz-1. Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi KPSS, Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi KPSS Çıkmış Sorular, Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi Çöz, KPSS Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi PDF. Tarih Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi

KPSS Tarih Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS TÜM ÇIKMIŞ SORULAR PDF

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I.Balkan savaşına katılmayan ancak II.Balkan savaşında yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Romanya
B
Bulgaristan
C
Sırbistan
D
Karadağ
E
Yunanistan
1 numaralı soru için açıklama 
I.Balkan savaşına katılmayan ancak II.Balkan savaşında yer alan devlet Romanya'dır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I.Balkan savaşı sonucunda kaybettiği topraklardan biri değildir?
A
Batı trakya
B
Doğu Trakya
C
Makedonya
D
Selanik
E
Mısır
2 numaralı soru için açıklama 
"Mısır" Osmanlı devletinin I.Balkan savaşı sonucunda kaybettiği topraklardan biri değildir.
Soru 3
Osmanlı devletinde milliyetçilik düşüncesine karşı savunulan Osmanlıcılık fikir akımı aşağıdaki hangi gelişme sonucunda önemini tamamen kaybetmiştir?
A
93 Harbi
B
II.Balkan Savaşı
C
I.Balkan Savaşı
D
I.Dünya Savaşı
E
Kurutuluş savaşı
3 numaralı soru için açıklama 
"I.Balkan Savaşı" sonucunda önemini tamamen kaybetmiştir.
Soru 4
I.Balkan savaşı sonucunda yapılan Londra antlaşması aşağıdaki hangi antlaşma ile sınır belirleyici özelliğini kaybetmiştir?
A
Paris
B
İstanbul
C
Mondros
D
Sevr
E
Berlin
4 numaralı soru için açıklama 
"İstanbul" antlaşmasıyla sınır belirleyici özelliğini kaybetmiştir.
Soru 5
Balkan savaşlarından yararlanarak bağımsızlığını kazanan ve Osmanlı devletinden ayrılan ulus aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rumlar
B
Bulgarlar
C
Arnavutlar
D
Karadağlılar
E
Sırplar
5 numaralı soru için açıklama 
"Arnavutlar" dır.
Soru 6
Osmanlı devleti kaybettiği Edirne ve Kırklareli'ni aşağıdaki savaşlardan hangisi ile geri almıştır?
A
I.Balkan savaşı
B
II.Balkan Savaşı
C
I.Dünya Savaşı
D
Kurutuluş Savaşı
E
93 Harbi
6 numaralı soru için açıklama 
II.Balkan Savaşı ile Edirne ve Kırklareli'ni geri almıştır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan savaşının sonuçlarından biri değildir?
A
Midye-Enez hattı sınır kabul edilmiştir.
B
Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir.
C
Trablusgarp İtalyaya bırakılmıştır.
D
İttihat ve Terakkiciler hükümette etkinliklerini artırmıştır.
E
Balkanlarda Türk azınlık sorunları ortaya çıkmıştır.
7 numaralı soru için açıklama 
"Trablusgarp İtalyaya bırakılmıştır." I.Balkan savaşının sonuçlarından biri değildir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşında üçlü Bağlaşma (İttifak)Devletleri yanında savaşa girmesinde etken olmamıştır?
A
Almanya'nın savaşı kazanacağına duyulan inanç
B
Almanya ya duyulan yakınlık
C
Uzlaşma Devletleri‘nin Osmanlı topraklarına saldırması
D
Goben ve Breslav harp gemilerinin Rus limanlarına saldırması
E
Osmanlı İmparatorluğunun coğrafî durumu
8 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı sırasında ya da öncesinde Osmanlı Devleti ne herhangi bir saldırı olmamıştır. Üstelik İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi konusunda baskıda bulunmuştur.Yanıt C
Soru 9
1918 yılında İtilâf Devletlerinin, bir yandan Anadolu'yu kendi aralarında paylaşırken, bir yandan da dünya kamuoyunu Türkler aleyhine oluşturmaya çalışmalarındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anadoludaki azınlıkların yardımlarını sağlama
B
Türklere yaşama hakkı tanımayan bir görüşü dünyaya yaymaları
C
Anadolu'yu haklı nedenlerle paylaştıklarını dünyaya kabul ettirme
D
Türkleri. uygarlık alanında geri kalmış bir toplum olarak dünyaya tanıtma
E
Türklerin Anadolu'dan Orta Asya'ya geri gönderilmelerini sağlama
9 numaralı soru için açıklama 
itilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından Wilson ilkelerini hiçe sayarak Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlamışlardır Bunları yaparken dünya kamuoyunu işgallerinin haklılığına inandırmaya çalışmışlar Türkleri "Ermeni Soykırımı''yapmakla suçlamışlar işgallerini bölge güvenliğini sağlama" adı altında gerçekleştirmişlerdir. Yanıt C
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Türklerin denetiminde kalan Anadolu topraklarının da elden çıkabileceği anlamına gelmektedir?
A
Osmanlı Devleti diğer devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir
B
Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması ile görevli olanlar dışındaki bütün Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
C
itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edilebilecektir
D
Hükümet haberleşmesi dışında telsiz ve telefonlar İtilaf Devletferi'nce denetlenecektir
E
Bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altına alınacaktır
10 numaralı soru için açıklama 
C seçeneği Mondros Antlaşmasının 7 maddesidir.Bu madde ile itilaf Devletleri gerekli gördükleri takdirde istedikleri yerleri işgal etme hakkını elde etmişlerdir Böyle bir madde Osmanlı Devletinin elinde kalan toprakları da işgal tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır.Yanıt C
Soru 11
Bazı büyük devletlerin Osmanlı Devletini de Birinci Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmalarında, Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur?
A
Askeri gücü
B
Jeopolitik konumu
C
Savaş tecrübesi
D
Ekonomik gücü
E
Siyasal yapısı
11 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletinin jeopolitik konumu Ortadoğu'dan Akdeniz'e kadar önemli bir coğrafyayı içine almaktadır Bu da sömürgeci devletlerin bu bölgelere hakim olma konusunda Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerini daha önemli bîr hale getirmektedir.Özellikle Almanya, hem savaşı daha geniş bir alana yaymak, hem de Osmanlı sayesinde İngilterenin sömürge yolları ile bağlantısını kesmek için Osmanlı Devletinin savaşa girmesini istemiştir.Yanıt B
Soru 12
Birinci Dünya Savaşından sonra Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şu kararları almıştır: I. Hiçbir şekilde göç edilmeyecek II. Bilim iktisat ve din alanında Örgütlenilecek İli Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacak Bu kararların başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Benzer amaçlı milli cemiyetleri birleştirme
B
Bölgedeki Türkleri, azınlıklara oranla her yönden daha güçlü tutma
C
Diğer Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ne kendi gücünü gösterme
D
Erzurum'da milli bir kongre yapılmasını sağlama
E
Cemiyetin bölgedeki şube sayısını artırma
12 numaralı soru için açıklama 
Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurulması çabalarına karşılık oluşturulan Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin amacı bölgede Türk'lerin çoğunlukta olduğunu ve buraların Türk yurdu olduğunu ispatlayabilmektir Soruda verilen karlarları alma amacı B seçeneğinde verildiği gibi Türkleri her anlamda ayakta tutabilmektir.Yanıt B
Soru 13
Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir?
A
Ankara Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Mudanya Ateşkes Anlaşması
D
Lozan Antlaşması
E
Mondros Ateşkes Anlaşması
13 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir itilaf Devletleri Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmak konusunda anlaşmazlığa düştükleri İçin Sevr Antlaşması daha sonra imzalanmıştır. Mudanya Lozan, Ankara Antlaşmaları TBMM dönemine aittir.Yanıt: E
Soru 14
Yirminci yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğunu destekleme ve kalkındırma görünümü altında, Osmanlılar üzerindeki etkisini giderek artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İngiltere
B
İtalya
C
Rusya
D
Almanya
E
Fransa
14 numaralı soru için açıklama 
İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçip sömürme politikası izlemeye başlaması üzerine, Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik, siyasi ve askeri etkinliğini artıran ülke Almanya'dır.Yanıt D
Soru 15
Sevr Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kendi toprakları üzerindeki hükümranlık hakanın sınırlandığının en acık göstergesidir?
A
Osmanlı ordusunda asker sayısının azaltılması
B
Ekonomik kapitülasyonların eskisinden daha geniş kapsamlı hale getirilmesi
C
Azınlıklara geniş haklar verilmesi
D
İstanbul'da ayrı bayrağı ve bütçesi olan Boğazlar Komisyonu’nun kurulması
E
Adli ve yönetsel kapitülasyonların genişletilmesi
15 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul ve Boğazlarda başka devletlerin yönetim kurması Osmanlının egemenlik hakkının kısıtlandığının kanıtıdır.Yanıt: D
Soru 16
Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti'nin Hicaz Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetleri en yakın Antlaşma Devletleri Kumandanlığına teslim olacaktı.Bu madde,Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi özelliğine bir örnektir?
A
Osmanlı Devletini güçsüz duruma düşürme
B
Sınırları belli olmayan yörelerin eski coğrafya adlarını kullanma
C
Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığını tanıma
D
Osmanlı Devletinin müttefikleriyle bağlantısını kesme
E
Yerel direnişleri başlatma
16 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletîne ait olan toprakların Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmesi Osmanlı Devleti'nin güçsüz bırakılmaya çalışıldığının bir göstergesidir.Yanıt A
Soru 17
Birinci Dünya Savaşının çıkmasında,aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?
A
Ekonomik yayılma politikası
B
Avrupa'da Alman-Fransız anlaşmazlığı
C
Balkanlar'da Rus - Avusturya -Macaristan anlaşmazlığı
D
Ulusçuluk düşüncesi
E
Hanedan çekişmeleri
17 numaralı soru için açıklama 
Dünya Savaşının temel nedeni devletler arası ekonomik ve siyasi çatışmalardır Hanedan mücadeleleri devletin iç sorunudur.Yanıt: E
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzalamasının sonuçlarından biri değildir?
A
Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi İçin ortam oluşması
B
Osmanlı Devletinin savunma gücünden yoksun kalması
C
Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması
D
Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması
E
Osmanlı Devletinin hukuki varlığının devam etmesi
18 numaralı soru için açıklama 
Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'ni yok: sayan bir antlaşmadır Ancak Balkanlar’ın Osmanlı ülkesinden kopması daha önce Balkan savaşlarıyla gerçekleşmiştir Yanıt: C
Soru 19
Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen; I. Kanal Harekâtı II. Rusya'da Bolşevik ihtilali III. Yunanistan'ın Anlaşma Devletlerinin yanında yer alması gelişmelerinden hangileri, gizli antlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden olmuştur?
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
19 numaralı soru için açıklama 
Rusya'da Bolşevik İhtilalinin çıkmasından sonra Sovyet Rusya hükümeti Çarlık Rusyanın antlaşmalarının geçersiz saymıştı Yunanistanın savasa katılmasıyla da İtalya’ya verilen yerler Yunanistan'a bırakıldı Bu gelişmeler gizli anlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden oldu Yanıt: E
Soru 20
Bilinci Dünya Savaşı sırasında, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle birleşerek bîr Arap devleti kurmak istemişlerdir Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Dini duyguların İkinci planda kaldığının
B
Hıristiyanlar arasında Haçlı zihniyetinin önemini yitirdiğinin
C
Sömürgecilik hareketlerinin sona erdiğinin
D
İslam dünyasında ilk ayrılıkların başladığının
E
Osmanlı Devleti’nin Arapları azınlık saymadığının
20 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti hâkimiyetinde yaşayan Müslüman Arapların İngilizlerle anlaşması dinî duyguların ikinci planda kaldığını kanıtlamıştır.Yanıt: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir