2022 KPSS Tarih Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Çöz-1

0 7.574

2022 KPSS Tarih Osmanlı Kuruluş Dönemi Testi Çöz-1. Osmanlı Kuruluş Dönemi Testi KPSS, Osmanlı Kuruluş Dönemi Testi KPSS Çıkmış Sorular, Osmanlı Kuruluş Dönemi Testi Çöz, KPSS Osmanlı Kuruluş Dönemi Testi PDF. Tarih Osmanlı Kuruluş Dönemi Testi

KPSS Tarih Osmanlı Kuruluş Dönemi Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Osmanlı Kuruluş Dönemi Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti'nin ilk Başkent'i Sögüt olup daha sonra sırasıyla Bilecik, Yenişehir, Bursa ve Edirne'nin başkent yapıldığı görülmektedir. Başkentin yeri konusunda yapılan bu değişiklik, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Devlet merkezinin fetih alanlarına yakın olmasının istenilmesi
B
Denizcilik faaliyetlerine önem verilmek istenmesi
C
Doğudan gelen Türkmenlere yurt bulmak zorunda olunması
D
Bizans Devleti'ne yakın olunmak istenilmesi
E
Bölge ticaretini denetleyebilmek düşüncesinde olunması
1 numaralı soru için açıklama 
"Devlet merkezinin fetih alanlarına yakın olmasının istenilmesi" ile açıklanabilir.
Soru 2
I. Murat döneminde "Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayışı terk edilerek "Ülke, padişah ve oğullarına aittir." anlayışı kabul edilmiştir. Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A
Veziriazamlık makamının oluşturulmasına
B
Tımar sisteminin uygulanmaya başlanmasına
C
Yeniçeri Ocağı'nın açılmasına
D
Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulmasına
E
Merkezi otoritenin güçlendirilmesine
2 numaralı soru için açıklama 
"Merkezi otoritenin güçlendirilmesine" yönelik olduğu savunulabilir.
Soru 3
Osmanlı Devleti Balkanları fethederek bu coğrafyada kalıcı olmaya çalışmıştır. Osmanlılar bu değişimi aşağıdakilerden hangisiyle sağlamıştır?
A
Anadolu beyliklerinin egemenlik altına alınması
B
Bizans topraklarının fethedilmesi
C
İskan siyasetinin uygulanması
D
Halifeliğin gücünden yararlanılması
E
Merkezi devlet sisteminin gelişmesi
3 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı bu değişikliği "İskan siyasetinin uygulanması" sağlamıştır.
Soru 4
Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı seferi düzenlemesinin öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kutsal yerleri geri almak
B
Anadolu’yu ele geçirmek
C
Bizans’a destek olmak
D
Osmanlıları Rumeli'den uzaklaştırmak
E
Türkleri ekonomik olarak zayıflatmak
4 numaralı soru için açıklama 
Öncelikli nedeni "Osmanlıları Rumeli'den uzaklaştırmak" tır.
Soru 5
Ankara Savaşı'ndan sonra I. Bayezıd'ın oğullarından İsa Çelebi Balıkesir'de, Musa Çelebi Bursa'da, Süleyman Çelebi Edirne'de, Mehmet Çelebi Amasya'da sultanlıklarını ilan ettiler. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Devletin başına güçlü hükümdarların geçtiğinin
B
Anadolu Türk birliğinin sağlandığının
C
I. Bayezıd'ın ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırdığının
D
Ankara Savaşı'nın olumsuz sonuçlarının kısa sürede giderildiğinin
E
Merkezî yapının parçalandığının
5 numaralı soru için açıklama 
Bu durum "Merkezî yapının parçalandığının" göstergesidir.
Soru 6
Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlanması için ______ zamanında _______ kurulmuştur. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
II. Murat - Enderun Mektebi
B
I. Murat - Yeniçeri Ocağı
C
Osman Gazi - Medreseler
D
Orhan Bey - Divan-ı Hümayun
E
I. Bayezid - İmarethane
6 numaralı soru için açıklama 
Sırasıyla "Orhan Bey - Divan-ı Hümayun" getirilmelidir.
Soru 7
Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde maaşlı askerlerden oluşan Yeniçeri Ocağı kurulmuş ve bu ordunun asker ihtiyacını karşılamak amacıyla önce pençik, daha sonra devşirme sistemi uygulanmıştır. Bu yapılanmanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine etkisinin daha az olduğu söylenebilir?
A
Fetihlerin hızlanmasına
B
Devlet otoritesinin güçlenmesine
C
Bazı gayrimüslim vatandaşların Müslümanlaştırılmasına
D
Merkez ordusunun güçlenmesine
E
Hazine harcamalarının artmasına
7 numaralı soru için açıklama 
Bu yapılanma "Bazı gayrimüslim vatandaşların Müslümanlaştırılmasına" etkisinin daha az olduğu söylenebilir.
Soru 8
Osmanlı Devleti, Kuruluş döneminde, Anadolu'da Türk birliğini sağlamak, batıda ise Avrupa siyasetinde söz sahibi olabilmek için sürekli olarak genişleme siyaseti izlemiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gerekli kıldığı savunulabilir?
A
Vergi çeşitliliğin arttırılmasını
B
Güçlü ve düzenli bir askeri sistemin kurulmasını
C
Denge politikasının izlenmesini
D
Eyalet sayısının artırılmasını
E
Veraset sisteminin değiştirilmesini
8 numaralı soru için açıklama 
Bu durum "Güçlü ve düzenli bir askeri sistemin kurulmasını" gerekli kıldığı savunulabilir.
Soru 9
1402 Ankara Savaşı’ndan sonra meydana gelen, I. Şehzadeler arasında taht mücadelesinin yaşanması II. Balkanlardaki fetihlerin durması III. Bizans’ın ömrünün uzaması gelişmelerinden hangileri merkezî otoritenin bozulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
"Şehzadeler arasında taht mücadelesinin yaşanması" merkezî otoritenin bozulduğuna kanıt olarak gösterilebilir.
Soru 10
Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, – Koyunhisar'da Bizans’a karşı ilk galibiyet alındı. – Sırpsındığı ile ilk Haçlı savaşı kazanıldı. – II. Kosova Savaşı ile Balkanların Türkleşmesi kesinleşti. Verilenler bir arada değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Anadolu siyasi birliği sağlanılmaya çalışılmıştır.
B
Haçlılara karşı Bizans’la ittifak yapılmıştır.
C
Alınan yerlere Osmanlı şehzadeleri vali olarak gönderilmiştir.
D
Batıda genişleme siyaseti izlenmiştir.
E
Fethedilen yerlerde iskân politikası uygulanmıştır.
10 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nin politikası ile ilgili "Batıda genişleme siyaseti izlenmiştir" söylenebilir.
Soru 11
“Kazıklı Voyvoda” olarak bilinen Eflak hükümdarının asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Janos Hunyadi
B
I. Vlad
C
II. Vlad
D
III. Vlad
E
Cesur Mihai
11 numaralı soru için açıklama 
1448, 1456 ve 1462 yılları arasında Eflak beyliğinin voyuadası olarak görev yapan III. Vlad özellikleri esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle oldürmesiyle tarihe geçmiştir. O yüzden kendisine Vlad Tepeş (Kazıklı Vlad) veya Kazıklı Voyuoda denilmiştir. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Soru 12
Balkanlara açılan kapı olarak adlandırılan Edirne aşağıdaki hangi savaş sonunda ele geçirilmiştir?
A
Maltepe
B
Çirmen
C
Sazlıdere
D
I. Kosova
E
Ploşnik
12 numaralı soru için açıklama 
Sazlıdere Savaşı (1361): Edirne, Sazlıdere Savaşı sonunda ele geçirilmiştir. Şehzade Murat ve Lalası Lala Şahin Paşa tarafından ele geçirilmiştir. Doğru yanıt “C” seçeneğidir
Soru 13
Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından itibaren fetihlerin artması sonuncunda farklı millet ve dinlere sahip kişiler Osmanlı vatandaşı olmuştur. Bu durum, Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisini engellemiştir?
A
Ulusal bilincin oluşmasını
B
Hoşgörü ortamının sağlanmasını
C
Sınırların genişlemesini
D
Yeni yönetim birimlerinin kurulmasını
E
Osmanlı ailesinin yönetime egemen olmasını
13 numaralı soru için açıklama 
Bu durum "Ulusal bilincin oluşmasını" engellemiştir.
Soru 14
Fetihler sonunda ele geçirilen Balkan topraklarına Türkmenler yerleştirilerek, iskân politikası uygulanmış ve ayrıca Hristiyan halka dinsel özgürlük tanınmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde görülen bu gelişmelerin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Ekonomiyi güçlendirmek
B
Ümmet politikasını uygulamak
C
Rumeli'de kalıcılığı sağlamak
D
Vergi gelirlerini arttırmak
E
Avrupa Hristiyan birliğini bölmek
14 numaralı soru için açıklama 
"Rumeli'de kalıcılığı sağlamak" söylenebilir.
Soru 15
Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kabul eden ve her yıl belirli bir vergi ödeyen Hıristiyan beylik, devlet ve ülkeler aşağıdakilerden hangi adla anılmıştır?
A
Bağlı Beylikler
B
Darü’l Harp
C
İspençe
D
Haraçgüzar
E
Kızıl Elma
15 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kabul eder ve her yıl belirli bir vergi ödeyen Hıristiyan beylik, devlet ve ülkeler Haraçgüzar olarak adlandırılmıştır. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Soru 16
Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapan İskit-Sarmat Kafkas kö- kenli halka aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?
A
Akhunlar
B
Alanlar
C
Merkitler
D
Yüeçiler
E
Peçenekler
16 numaralı soru için açıklama 
Bizans ordusunda paralı asker olarak hizmet görenAlanlar İskit/Sarmat kökenli Kafkas haklarındandır. Doğru yanıt “B” seçeneğidir
Soru 17
Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’da ilk bağlı oldukları beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çobanoğulları
B
Tanrıvermişoğulları
C
Canikoğulları
D
Germiyanoğulları
E
Hamitoğulları
17 numaralı soru için açıklama 
Çobanoğulları: Kastamonu uç beyi Emir Hüsameddin Çoban tarafından kurulmuş bir beyliktir. Tarihçiler bu beyliği Osman Bey ile irtibatlandırmıştır. Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Soru 18
Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’da ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Söğüt
B
Domaniç
C
Bursa
D
Karacahisar
E
İznik
18 numaralı soru için açıklama 
Eskişehir yakınlarında önemli bir kalelşehir durumunda olan Karacahisar, Osmanlı tarih geleneğinde Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’daki ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer olarak gösterilir. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Soru 19
Tarihi geleneklere göre Osmanlıların ilk yurdu olarak kabul edilen şehir ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ahlat-Karacadağ
B
Ahlat-Mahan
C
Harezm-Ahlat
D
Karacadağ-Söğüt
E
Söğüt-Domoniç
19 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı tarih geleneği Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’in atalarını 1220’lerden itibaren Moğolların ortaya çıkışı sonucuAnadolu’ya akan Türkmen kitlelerine bağlar. Bir kısım Osmanlı kaynakları Osmanlıların çıkış noktasını Horasan’ın Mahan olarak bilinen bölgesi ve Ahlat olarak kabul etmişlerdir. Doğru yanıt “B” seçeneğidir
Soru 20
II. Murat, aşağıda verilen hangi Anadolu Beyliği üzerine giderken devrin alimlerinden fetva çıkarmıştır?
A
Menteşeoğulları
B
Eretna Beyliği
C
Karamanoğulları
D
Dulkadiroğulları
E
Candaroğulları
20 numaralı soru için açıklama 
II. Murat Karamanoğulları üzerine yapacağı sefer öncesi devrin alimlerinden fetva almıştır. Doğru yanıt “C” seçeneğidir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!