2022 KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test Çöz-1

2022 KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Testi Çöz-1. Osmanlı Duraklama Dönemi Testi KPSS, Osmanlı Duraklama Dönemi Testi KPSS Çıkmış Sorular, Osmanlı Duraklama Dönemi Testi Çöz, KPSS Osmanlı Duraklama Dönemi Testi PDF. Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Testi

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS TÜM ÇIKMIŞ SORULAR PDF

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
• XVII. yüzyıl ıslahatçılarından II. Osman, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyince, • Tarhuncu Ahmet Paşa da, bütçe açığını gidermek için saray ve devlet adamlarının masraflarını kısınca öldürülmüşlerdir. Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?  
A
Islahat hareketleri, askerin etkisini azaltmaya yöneliktir.
B
Çıkarları bozulanlar, yenilikçi devlet adamlarını ortadan kaldırmışlardır.
C
Islahat fikirleri tabana yayılmıştır.
D
Osmanlı halkı yeniliklere karşı çıkmıştır.
E
Yenilik hareketlerinde Batı kurumları örnek alınmıştır.
1 numaralı soru için açıklama 
"Çıkarları bozulanlar, yenilikçi devlet adamlarını ortadan kaldırmışlardır." ifadesine ulaşılır.
Soru 2
II. Viyana Kuşatması üzerine Batılı devletler Papa’nın çağrısıyla birleşerek Kutsal İttifak kurmuşlar, Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından atılması girişimlerini başlatmışlar ve önemli ölçüde toprak kazanmışlardır. Bu gelişme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Osmanlı Devleti’nin sınırlarında değişiklik olmuştur.
B
Batılı devletler sadece Viyana'yı korumayı amaçlamaktadır.
C
Kutsal İttifak’ın oluşumunda dinî görüşler de etkili olmuştur.
D
Osmanlı Devleti’nin eski gücünden uzaklaştığı anlaşılmıştır.
E
Osmanlı Devleti, Avrupa'daki birleşmeden olumsuz etkilenmiştir.
2 numaralı soru için açıklama 
II. Viyana Kuşatması üzerine Batılı devletler Papa’nın çağrısıyla birleşerek Kutsal İttifak kurmuşlar, Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından atılması girişimlerini başlatmışlar ve önemli ölçüde toprak kazanmışlardı. Bu gelişme ile ilgili olarak Osmanlı Devleti’nin sınırlarında değişiklik olduğu, Kutsal İttifak’ın oluşumunda dinî görüşlerin de etkili olduğu, Osmanlı Devleti’nin eski gücünden uzaklaştığı ve Osmanlı Devleti’nin bu birleşmeden olumsuz etkilendiğine ulaşılabilir. Batılı devletlerin amacının sadece Viyana’yı korumak olduğuna ulaşılamaz. Yanıt B
Soru 3
Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda Zitvatoruk, Kasr–ı Şirin ve Bucaş antlaşmalarını imzalaması Girit Adası'nı alması, aşağıdaki devletlerden hangisi ile yapılan mücadeleye örnek olarak gösterilemez?
A
Rusya
B
İran
C
Venedik
D
Avusturya
E
Lehistan
3 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Zitvatoruk'u Avusturya, Kasrı Şirin'i İran, Bucaş'ı Lehistan (Polonya) ile imzalamış, Venedik'ten ise Girit'i almıştır. 17. yüzyılda Osmanlı Rus- ya ile herhangi bir ilişkide bulunmamıştır. Yanıt A
Soru 4
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesinin nedenleri arasında eğitim kurumlarının bozulması önemli bir yer tutar. Buna göre, Osmanlı Devleti’nin bilimsel ve teknik alandaki gelişmelerin dışında kalmasına aşağıdakilerden hangisi ortam hazırlamıştır?
A
Doğal sınırlara ulaşması
B
Güçlü devletlerle komşu olması
C
Rönesans Hareketleri'nin dışında kalması
D
Haçlı birliğinin kurulması
E
Merkezî krallıkların kurulması
4 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi'ne girmesinin nedenleri arasında eğitim kurumlarının bozulması önemli bir yer tutar. Osmanlı Devleti’nin bilimsel ve teknik alandaki gelişmelerin dışında kalmasına ortam hazırlayan nedenler arasında Rönesans Hareketlerinin dışında kalması gösterilebilir. Yanıt C
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi duraklamanın dış nedenlerinden biri değildir?
A
Barutun kullanılmasıyla derebeyliklerin yıkılması, Avrupa’da güçlü merkezî krallıkların güçlenmesi
B
Rönesans ve Reform çabalarıyla Avrupa’da bilimsel ve dinsel alanda ciddi gelişmelerin yaşanması
C
Tımar uygulamasının bozulmasının ekonomide çöküntülere neden olması
D
Osmanlı Devleti'nin kuzeyde Rus steplerine kadar dayanması
E
Avrupa’nın kültür ve uygarlıkta yaşadığı gelişmelerin takip edilememesi
5 numaralı soru için açıklama 
Barutun ateşli silahlarda top olarak kullanılmasıyla yıkılan derebeyliklerin yerine Avrupa’da güçlü merkezî krallıkların kurulması, Rönesans ve Reform çabalarıyla Avrupa’da bilimsel ve dinsel alanda ciddi gelişmelerin ortaya çıkması, Osmanlıların kuzeyde sınırlarının Rus steplerine kadar dayanması ve Avrupa’nın kültür ve uygarlıkta yaşadığı gelişmelerin takip edilememesi Osmanlı duraklamasının dış nedenleri arasında gösterilebilir. Tımar uygulamasının bozulmasının ekonomide çöküntülere neden olması Osmanlı Devleti’nin duraklamasının iç nedenleri arasında gösterilebilir. Yanıt C
Soru 6
1606 yılında Avusturya ile imzalanan Zitvatoruk Antlaşması'nın hangi maddesi Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünün azaldığını göstermektedir?
A
Her iki taraf birbirlerinin ülkelerine saldırmayacaktır.
B
Kanije, Estergon ve Eğri kaleleri Osmanlılarda kalacaktır.
C
Osmanlılar, Avusturya'dan savaş tazminatı alacaktır.
D
Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayılacaktır.
E
Avusturya'ya gönderilecek elçiler vezir rütbesinde olacaktır.
6 numaralı soru için açıklama 
Avusturya arşidükasının Osmanlı padişahına denksyılması Osmanlı'nın Avusturya karşısındaki siyasi avantajını kaybettiğinin kanıtıdır. Yanıt D
Soru 7
Kutsal İttifak Devletleri ile yapılan savaşın kaybedilmesinden sonra imzalanan 1699 Karlofça Antlaşması’na göre; – Lehistan’a, Podolya ve Ukrayna, – Venedik’e, Dalmaçya ve Mora, Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır.
B
Venedik Akdeniz’in en güçlü devleti konumuna yükselmiştir.
C
Ortodoksların koruyuculuğu Avusturya’ya geçmiştir.
D
Lehistan dönemin en güçlü devleti hâline gelmiştir.
E
Osmanlı Devleti Avrupa'nın siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir.
7 numaralı soru için açıklama 
Karlofça Antlaşması’nın maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin sınırlarının daraldığına ulaşılabilir. Yanıt A
Soru 8
I. Ahmet döneminde şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak hanedanın en yaşlı üyesinin devletin başına geçmesi yasallaşmıştır. Bu durumun Osmanlı yönetiminde oluşturduğu aksaklıklar arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenebilir?
A
Devlet otoritesinin yok olması
B
Ülkede sık sık iç isyanların çıkması
C
Valide sultanların saltanata egemen olması
D
Şehzadelerin yönetim deneyimi ve halkı tanıma fırsatı bulamaması
E
Devlet adamlarının sık sık değişmesi
8 numaralı soru için açıklama 
I.Ahmet döneminde şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılacak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaşmıştır. Bu durumun Osmanlı yönetiminde oluşturduğu aksaklık, şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmaması ve halkı tanıma fırsatı bulamamasıdır. Yanıt D
Soru 9
IV. Murat ülke içinde içki ve tütün yasağı getirmiş, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ederek, Yeniçeri ve Celali isyanlarında elebaşlık yapanları idam ettirmiştir. Bu durumun, I. Avrupa tarazı ıslahatlar yapılması, II. Devlet otoritesinin artırılması, III. Fetih hareketlerinin hız kazanması gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
IV. Murat ülke içinde içki ve tütün yasağı getirmiş, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ederek, Yeniçeri ve Celali isyanlarında elebaşlık yapanları idam ettirmiştir. Bu durumun devlet otoritesinin artmasını sağlamıştır. Fetih hareketlerinin hız kazanması Yükselme Döneminde ve Avrupa tarzı ıslahatlar yapılması Dağılma Dönemi'nde Osmanlı Devleti’nde meydana gelen gelişmelerdir. Yanıt B
Soru 10
II. Osman döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istenmiş, saray dışından ilk defa evlilik yapılmış Şeyhülislamların dini yetkileri dışında bütün yetkilerine son verilmiştir. Buna göre II. Osman’ın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
A
Ülkede demokratik bir yönetim kurmak
B
Ordudaki bozulmanın önüne geçmek
C
Saray kadınlarının yönetimdeki etkiliğini önlemek
D
İlmiye mensuplarının devlet yönetimine karışmasını engellemek
E
Osmanlı ordusunda yenilikler yapmak
10 numaralı soru için açıklama 
II. Osman döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırılmak is- tenmiş, saray dışında ilk defa evlilik yapılmış ve şeyhülislamların dinî yetkileri dışında yetkilerine son verilmiştir. Buna göre; II. Osman ordudaki bozulmanın önünü almak, saray kadınlarının yönetimdeki etkinliğini önlemek, ilmiye mensuplarının devlet yönetimine karışmamasını engellemek ve Osmanlı ordusunda yenilikler yapmak istemiştir. Fakat II. Osman'ın ülke- de demokratik bir yönetim kurmak gibi bir amacının olduğu söylenemez. Yanıt A
Soru 11
Duraklama Dönemi'nde Osmanlı Devleti, Celali (Anadolu), İstanbul ve Eyalet isyanlarıyla karşı karşıya kalmıştır. XVII. yüzyılda görülen bu isyanların nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Toprak sisteminin bozulması
B
Yeniçerilere ayarı düşük akçe ile maaş ödenmesi
C
Milliyetçiliğin Osmanlı azınlıklarını etkilemesi
D
Merkezî otoritenin güç kaybetmesi
E
Savaşların başarısızlıkla sonuçlanması
11 numaralı soru için açıklama 
XVII. yüzyılda görülen yukarıdaki isyanların nedenleri arasında toprak sisteminin bozulması, yeniçerilere ayarı düşük akçe ile maaş ödenmesi, merkezî otoritenin güç kaybetmesi ve savaşların başarısızlıkla sonuçlanması bulunmaktadır. Milliyetçiliğin Osmanlı azınlıklarını etkilemesi ise XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni uğraştıracaktır. Yanıt C
Soru 12
Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam olmadan önce, – Sarayda sunacağı her önerinin kabul edilmesi – Yapacağı işlere karışılmaması gibi şartlar ileri sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Yapacağı işlerde daha rahat bir ortam oluşturmak
B
Sağlıklı bir şekilde çalışmak
C
Hedeflerini kolayca gerçekleştirmek
D
Devlet teşkilatlanmasını tamamlamak
E
İktidarını pekiştirmek
12 numaralı soru için açıklama 
Köprülü'nün sadrazam olmadan önce şartlar ileri sürmesinde devlet teşkilatlanmasını tamamlamak gibi bir durum yoktur. Yanıt D
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde etkili olmamıştır?
A
Sadrazamların orduyu komuta etmek zorunda kalması
B
Tımar Sistemi'nin bozulması
C
Ulufe ve cülusların düzensiz şekilde artması
D
Devşirme Sistemi'nin uygulanması
E
Beşik ulemalığının ortaya çıkması
13 numaralı soru için açıklama 
"Devşirme Sistemi'nin uygulanması" ifadesi etkili olmamıştır.
Soru 14
Duraklama Dönemi padişahlarının yönetimdeki başarısızlıkları, I. çocuk yaşta hükümdar olmaları, II. kafes usulünün uygulanması, III. divan toplantılarına başkanlık etmeleri durumlarından hangilerine bağlanabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
"I ve II." öncüle bağlanabilir.
Soru 15
Osmanlı Devleti XVll . yüzyılda imzaladığı antlaşmalarda birçok bölgeden aldığı yıllık vergileri kaldırmıştır. Bu bilgiye göre, I. siyasi otorite eksikliğine uğradığı, II. mali gelirlerin azaldığı, III. fetih politikasından vazgeçildiği genellemelerinden hangilerine varılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
I ve II. öncüldeki ifadelere bağlanabilir.
Soru 16
I. ilk Osmanlı elçisi geçici olarak Paris'e gönderilmiştir. II . Devlet batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. III. İstanbul (Merkez) isyanları yoğunlaşmıştır. Yukarıda verilenlerden hangileri Duraklama Dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
16 numaralı soru için açıklama 
"II ve III." öncül duraklama Dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlarından biri değildir?
A
Devlet politikası olmaması
B
Köklü çözümler getirmemesi
C
Şahıslara bağlı kalması
D
Avrupa’dan etkilenilmesi
E
Başarısız olması
17 numaralı soru için açıklama 
"Avrupa’dan etkilenilmesi" XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlarından biri değildir.
Soru 18
– 1533 İstanbul Antlaşması'na göre Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılmış, – 1606 Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya imparatoru Osmanlı padişahına denk hâle gelmiştir. Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki üstünlüğünü kaybettiğine
B
Osmanlı Devleti’nin sınırlarının daraldığına
C
Avusturya'nın Osmanlı karşısında savunmaya çekildiğine
D
Devletler arası dengelerin Osmanlı lehine değiştiğine
E
Avrupa Hristiyan birliğinin oluşmasının engellendiğine
18 numaralı soru için açıklama 
Verilen öncüller dikkate alındığında “XVII. yüzyılda Osmanlı, Avusturya üzerindeki üstünlüğünü kaybetmiştir.” yargısına ulaşılır. Yanıt A
Soru 19
Osmanlı Devleti; XVII. yüzyılda stratejik konumu ve Hristiyan korsanların Müslüman tüccarlara zarar vermesinden dolayı Girit Adası’nı kuşatmış, ancak 24 yıl sonra alabilmiştir. Bu duruma bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Ege Denizi'nin Türk gölü hâline geldiğine
B
Osmanlı Devletinin Baharat Yolu’nu kontrol altına aldığına
C
Girit'in alınmasında ekonomik nedenlerin esas olduğuna
D
Osmanlı donanmasının Batı'nın askerî üstünlüğünü kabul ettiğine
E
Donanmanın eski güç ve kudretini kaybettiğine
19 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda stratejik konumu ve korsanların Müslüman tüccarlara zarar vermesi ne- deniyle Girit Adası’nı kuşatmıştır. Ancak 24 yıllık bir kuşatmadan sonra Girit alınabilmiştir. Bu duruma bakılarak “Osmanlı Devleti donanması eski güç ve kudretini kaybetmiştir.” yargısına ulaşabiliriz. Yanıt E
Soru 20
Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda İran’la yaptığı savaşlar sonucunda imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması'yla doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu duruma göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, I. Devlet sınırlarını genişletmeye çalışmıştır. II. XVII. yüzyılda birçok devletle mücadele edilmiştir. III. Osmanlı Devleti fetihçi bir politika izlemiştir. yargılarından hangilerinin söylenmesi doğru olmaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
20 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda İran’la yaptığı savaşlar sonunda imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması’yla doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır Bu duruma göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak; devletin sınırlarının genişlediğine ve Osmanlı Devleti'nin fetihçi bir politika izlediğine ulaşılabilir. XVII. yüzyılda birçok devletle mücadele edildiğine ulaşılamaz. Yanıt B
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir