2022 KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Test Çöz-1

0 535

2022 KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi Çöz-1. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi KPSS, Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi KPSS Çıkmış Sorular, Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi Çöz, KPSS Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi PDF. Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS TÜM ÇIKMIŞ SORULAR PDF

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
19. yy.da yaşanan birtakım gelişmeler, Osmanlı iç siyasetini doğrudan etkilemiştir: I. Sırp İsyanı II. Yunan İsyanı III. Mısır Sorunu IV. Kırım Savaşı doğrudan etkili olmuştur?
A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
1 numaralı soru için açıklama 
Mısır sorunu (III) ve Kırım Savaşı (IV) Tanzimat ve Islahat fermanları ile yakından bağlantılı iç sorunlardır. Yanıt E
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı ülkesindeki azınlıklarla ilgili kararlar yer almamıştır?
A
1812 Bükreş Antlaşması
B
1829 Edirne Antlaşması
C
1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması
D
1856 Paris Antlaşması
E
1878 Berlin Antlaşması
2 numaralı soru için açıklama 
Bükreş Antlaşması’nda Sırplar, Edirne Antlaşması’nda Yunalılar, Paris Antlaşması’nda bütün azınlıklar, Berlin Antlaşması’nda Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılarla ilgili kararlar alınmıştır. Hünkâr İskelesi Antlaşması’nda Boğazlar ve Kavalalı Mehmet Ali ile ilgili kararlar alınmış, azınlıklarla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Yanıt C
Soru 3
Osmanlı Devleti yöneticilerinin İngiltere’ye Baltalimanı Antlaşması'yla ticari ayrıcalıklar verip ülkeyi yarı sömürge haline getirmesinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir nedendir?
A
Mısır sorununun ortaya çıkması
B
Azınlıkların ayaklanmalarının görülmesi
C
Fransa’nın Cezayir’i işgal etmesi
D
Yöneticilerin İngiliz hayranı olması
E
Almanya’nın güçlenmesi
3 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti yöneticilerinin İngiltere’ye Baltalimanı Antlaşması’yla ticari ayrıcalıklar verip ülkeyi yarı sömürge hâline getirmelerinde Mısır Sorunu'nda bu ülkenin Osmanlı yanında yer almasının büyük rolü vardır. Yanıt A
Soru 4
I. Yunanistan II. Sırbistan III. Karadağ IV. Romanya V. Bulgaristan Yukarıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını diğerlerinden önce elde etmiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Yunanistan (1829 Edirne Antlaşması) Sırbistan (1878 Berlin Antlaşması) Karadağ (1878 Berlin Antlaşması) Romanya (1878 Berlin Antlaşması) Bulgaristan (1908 II. Meşrutiyetin ilanı) ile bağımsız olmuşlardır. Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını diğerlerinden daha önce Yunanistan elde etmiştir. Avrupa Devletleri özellikle İngiltere Yunanlıları desteklemiştir. Yanıt A
Soru 5
XIX. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere ve Fransa sömürgelerinde yaşayanların hakları, Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanların haklarından daha sınırlıydı. Buna karşın İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hristiyanların haklarını yetersiz bularak Osmanlı Devleti'nden Islahat Fermanı'na uyulmasını istemişlerdir. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nden böyle bir istekte bulunmalarının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Sömürgelerinde yaşayanların uğradıkları haksızlıkları giderme
B
Osmanlı Devleti'ne başka devletlerin baskı yapmasını önleme
C
Kendi ülkelerindeki demokrasi ilkelerini diğer ülkelere de yayma
D
Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanların haklarını korumak
E
Osmanlı Devleti'nin bir hukuk devleti olmasını isteme
5 numaralı soru için açıklama 
XIX.yüzyılın ikinci yarısında İngiltere ve Fransa sömürgelerinde yaşayanların hakları, Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyanların haklarından daha sınırlıydı. Buna karşın İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyanların haklarını yetersiz bularak Osmanlı Devleti’nden Islahat Fermanı’na uyulmasını istemişlerdir. İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nden böyle bir istekte bulunmalarının amacı Osmanlı topraklarındaki Hıristiyanların haklarını korumaktır. Yanıt D
Soru 6
– Rusya'nın saldırgan politikaları – İmparatorluğun toprak kaybetmesi – Devletin uluslararası saygınlığının azalması – İsyanların devlete zarar vermesi Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A
Askeri alanda ıslahatlar yapılmasına
B
Sık sık padişah değişikliği yaşanmasına
C
Celali İsyanlarının ortaya çıkmasına
D
Saraylı kadınların yönetimde etkili olmasına
E
Nüfus artışının fazla olmasına
6 numaralı soru için açıklama 
Rusya'nın saldırganlığı – İmparatorluğun toprak kaybetmesi – Devletin uluslararası saygınlığının azalması – İsyanların devlete zarar vermesi gibi gelişmeler Osmanlı Devleti’nde askerî ıslahatları gündeme getirmiştir. Yanıt A
Soru 7
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırları daralırken sınırlar içindeki nüfus gittikçe artmaktaydı. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?
A
93 Harbi ile gelen göçlerin
B
Osmanlı toplumunda çok çeşitli toplumların yaşaması
C
Savaşların daha çok sınırlardaki çatışmalardan çıkmasının
D
Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının
E
Köyden kente göçlerin artmasının
7 numaralı soru için açıklama 
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmasına rağmen nüfusu artmaktaydı. Bu durum savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin olması ile açıklanabilir. Yanıt A
Soru 8
Osmanlı toplumunda XIX. yüzyıla kadar halkın siyasi düşüncelerini yönlendiren önemli bir gelişme yaşanmamıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?
A
Gelenek ve göreneklerin gücünü korumasını
B
Din ve devlet işlerinin birlikte yürütülmesini
C
Yönetenler ile halk arasında kültürel farkı oluşmasını
D
Halkın yönetime bağlılığının sürmesini
E
Demokrasi anlayışının gelişmesini
8 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı toplumunda XIX. yüzyıla kadar halkın siyasi düşünceleri yönlendiren önemli gelişmeler olmamıştır. Bu durum Osmanlı toplumunda demokrasi anlayışının gelişmesini engellemiştir. Yanıt E
Soru 9
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın ilk yarısında Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanların nüfus oranları XVI. yüzyıldaki oranlarla aynıyken, XX. yüzyılın başlarında Müslümanların oranında büyük artış olmuştur. Müslümanların nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A
Dış göçlerin yaşanması
B
Sınırların daralması
C
Savaşlarda yenilgiye uğranılması
D
Uluslararası antlaşmaların yapılması
E
Şehirleşmeye ağırlık verilmesi
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın ilk yarısında Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanların nüfus oranları XVI. yüzyıldaki oranlarla aynıyken, XX. yüzyılın başlarında Müslümanların oranında büyük artış ol- muştur. Bu artışta dış göçlerin görülmesi, sınırların daralması, savaşlarda yenilgiye uğranılması ve uluslararası antlaşmaların yapılması etkili olmuştur. Paragrafa göre kentleşmeye yönelmenin etkili olduğu savunulamaz. Yanıt E
Soru 10
II. Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki ıslahatlardan hangisi özel mülkiyet hakkının geliştirilmesini sağlamıştır?
A
İlk nüfus sayımının yapılması
B
Müsadere usulünün kaldırılması
C
İlk gazete olan Takvim-i Vekayi’nin çıkarılması
D
Tımar sisteminin kaldırılması
E
Nazırlıkların kurulması
10 numaralı soru için açıklama 
II. Mahmut döneminde müsadere usulünün kaldırılması, özel mülkiyet hakkının geliştirilmesini sağlamıştır. Yanıt B
Soru 11
1853’teki Kırım Savaşı Rusya’ya, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayıp Boğazlara yerleşmenin kolay olmadığını göstermiştir. Bu durumda Rusya’ya Akdeniz’e inebilmek için Balkanlar'a yerleşmiş Balkan uluslarını kendi egemenliği altına almak hedefine yönelmiştir. Bu bilgilere dayanarak Rusya ile ilgili en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Barışçı politikayı öngören bir yapı kurmuştur.
B
Kırım Savaşı sonrasında izlediği siyaseti değiştirmiştir.
C
Ulusçuluk düşüncesine karşı mücadele etmiştir.
D
Osmanlı ile dostane ilişkiler kurmaya özen göstermiştir.
E
İngilizlerle iş birliği yapmıştır.
11 numaralı soru için açıklama 
Bu bilgilere dayanarak Rusya ile ilgili en doğru yargı "Kırım Savaşı sonrasında izlediği siyaseti değiştirmiştir." ifadesidir.
Soru 12
XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde yaşayan I. Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya, II. Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa, III. Ermenilerin koruyuluğunu ise İngiltere yapmıştır. Yukarıda verilenlere göre, hangi Avrupa devletlerinin etkinlik kurmak istediği millî, kültürel ve dini bağlantısı daha azdır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
III. öncülde Avrupa devletlerinin etkinlik kurmak istediği millî, kültürel ve dini bağlantısı daha azdır.
Soru 13
Paris Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından bazı özellikleri şunlardır: – Osmanlı içeride ıslahat yapacağına söz vermiştir. – Karadeniz tarafsızlaşmıştır. – Tuna beylikleri özenli bir yönetime sahip olmuşlardır. Bu beylikler daha sonra bağımsız Romanya’yı oluşturacaktır. Buna göre, Paris Antlaşması ile ilgili, I. Osmanlı ülkesinde ıslahatların yapılmasına yol açtığı, II. Romanya’nın kuruluşuna zemin hazırladığı, III. Karadeniz’de Osmanlı’nın üstünlüğünün vurgulandığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
I ve II. öncüle ulaşılabilir.
Soru 14
Paris Antlaşması'na göre, Eflak–Boğdan'a muhtariyet verilecek ve bu durum büyük devletlerin garantisi altına alınacaktı. Bu antlaşmaya göre, Osmanlı Devleti'nin lehinde bulunduğu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Osmanlı Devleti'nin denge politikası takip ettiği
B
Bağımsız devlet anlayışının zedelendiği
C
Merkezî otorite anlayışının benimsendiği
D
Egemenliğin kaynağının değiştiği
E
Osmanlı Devleti'nin varlığının hukuken tanındığı
14 numaralı soru için açıklama 
"Bağımsız devlet anlayışının zedelendiği" ifadesine ulaşılabilir.
Soru 15
XIX. yüzyılda Avrupalı devletler çıkarları gereği yaşanan bazı olaylarda Osmanlı Devleti’nin yanında yer almışlar ve sorunları Osmanlı Devleti’ni kullanarak kendi yararlarına uygun olarak çözümlenmesini sağlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir örnek değildir?
A
Kırım Savaşı
B
Mısır sorunu
C
Fransa’nın Mısır’ı işgali
D
Mora isyanı
E
Boğazlar meselesi
15 numaralı soru için açıklama 
"Mora isyanı" örnek değildir.
Soru 16
II. Mahmut döneminde; – Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. (Vaka–yi Hayriye) – Avrupa’ya ilk defa öğrenci gönderilmiştir. – Yerli malı kullanımı özendirilmiştir. Bu yeniliklerin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?
A
Ekonomik
B
Askerî
C
Kültürel
D
Dinî
E
Eğitim
16 numaralı soru için açıklama 
II. Mahmut döneminde; Yeniçeri Ocağı’nın Vakyi Hayriye ile kaldırılması askerî ve siyasi , Avrupa’ya ilk defa öğrenci gönderilmesi kültürel ve eğitim, yerli malı kullanımının özendirilmesi ekonomi ile ilgilidir. Öncüllerde dinî alanla ilgili bir yeniliğe yer verilmemiştir. Yanıt D
Soru 17
Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi üzerine Osmanlı Devleti Rusya’dan yardım istemiştir. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, Rusya’yı saf dışı bırakmış, olaya müdahale etmişlerdir. Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisinin söylenmesi doğru olmaz?
A
Mısır Sorunu bir iç sorunken dış sorun hâline gelmiştir.
B
Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğü ortaya çıkmıştır.
C
Avrupalı devletler arasında çıkar çatışması yaşanmıştır.
D
Boğazlar sorunu çözümlenmiştir.
E
Osmanlı Devleti denge politikası izlemiştir.
17 numaralı soru için açıklama 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın İsyanı ile ilgili verilen paragraftan Boğazlar Sorunu çözümlenmiştir yargısına ulaşılamaz. Yanıt D
Soru 18
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde; – Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi – Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi – Meşrutiyet yönetimine geçilmesi gelişmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
İmparatorluğun dağılmasını engellemek
B
Avrupalıların iç işlerine karışmasını engellemek
C
Halk egemenliğini kabul etmek
D
Azınlıkların isyan etmesini önlemek
E
Azınlıkların devlete bağlılığını sağlamak
18 numaralı soru için açıklama 
Verilen gelişmelerin nedenleri arasında imparatorluğun dağılmasını önlemek, Avrupalıların müdahalesini engellemek, azınlıkların isyan etmesini önlemek ve devlete bağlanmasını sağlamak vardır. Paragrafta halkın egemenliği ile ilgili bir bilgi yoktur. Yanıt C
Soru 19
1839’da ilan edilen Tazminat Fermanı ile Osmanlı padişahı Abdülmecit her gücün üstünde kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu duruma göre, I. Demokrasi ile ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştır. II. Padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. III. Halk yönetime katılma hakkı elde etmiştir. yargılarından hangilerinin söylenmesi doğru olmaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
19 numaralı soru için açıklama 
1839’da ilan edilen Tazminat Fermanı ile Osmanlı padişahı Abdülmecit her gücün üstünde kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmiştir Bu duruma göre; padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Paragrafta demokrasi ile ilgili önemli bir adım atıldığına ve halkın yönetime katılma hakkı elde ettiğine dair bir bilgiye yer verilmemiştir. Yanıt D
Soru 20
– Napolyon'un 1798’de Mısır'ı işgal etmesi üzerine İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti’ne yardım ederek Fransızlara karşı savaşmışlardır. – Rusya’nın 1853 yılında Sinop'ta Osmanlı donanmasını yakması üzerine çıkan Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’ne yardım ederek Ruslara karşı savaşmışlardır. Batılı devletlerinin Osmanlı Devleti’ne zor durumlarda yardım etmeleri aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
A
Kontrollerindeki Osmanlı'yı çıkarlarına uygun görmeleri
B
Azınlıkların koruyuculuğunu üstlenmeleri
C
Osmanlı Devleti’ne yenilik hareketlerini yapmada yardımcı oldukları
D
Osmanlı Devleti'ni Avrupalı devlet saymaları
E
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü garanti etmeleri
20 numaralı soru için açıklama 
Batılı devletlerin Osmanlı'ya yardımı ülkeler arasındaki çıkar çatışmalarıyla ilgilidir. Avrupalılar elleri altında tutabilecekleri bir Osmanlı tercih etmişlerdir. Yanıt A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!