2022 KPSS Tarih Anadolu Türk Tarihi Test Çöz-1

0 259

2022 KPSS Tarih Anadolu Türk Tarihi Testi Çöz-1. Anadolu Türk Tarihi Testi KPSS, Anadolu Türk Tarihi Testi KPSS Çıkmış Sorular, Anadolu Türk Tarihi Testi Çöz, KPSS Anadolu Türk Tarihi Testi PDF. Tarih Anadolu Türk Tarihi Testi

KPSS Tarih Anadolu Türk Tarihi Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Anadolu Türk Tarihi Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Anadolu Türk Tarihi Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Anadolu Türk Tarihi Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Orta Asya’daki kültür merkezleri içerisinde Türklere ait en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anav
B
Karasuk
C
Afanasyeva
D
Kelteminar
E
Tagar
1 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya’daki kültür merkezleri içerisinde en eskisi Anav kültürüdür. Türklere ait en eski kültür merkezi ise Afanasyeva’dır. Altay ve Sayan dağlarının kuzey batısında yer alan Afanasyeva kültürü, Orta Asya Türk uygarlığının da temelini oluşturmuştur. Cevap C
Soru 2
Orhun Anıtları’nda Bilge Kağan’ın, “Tanrı buyurduğu için kağan oturdum. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.” sözleri aşağıdakilerden hangisini doğrular nitelikte değildir?
A
Egemenlik, dinî bir güce dayandırılmıştır.
B
Ülkenin refah seviyesi yükselmiştir.
C
Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir.
D
Hükümdar yetkileri “töre” ile sınırlandırılmıştır.
E
Halkın devlete olan bağlılığı artmıştır.
2 numaralı soru için açıklama 
“Tanrı buyurduğu için kağan oturdum.” cümlesi egemenliğin dinî güce dayandığını gösterir. “Fakir milleti zengin kıldım.” cümlesi sosyal devlet anlayışıyla ilgilidir. Bu durum ülkenin refah seviyesinin de yükseldiğini gösterir. Egemenliğin Tanrı’dan alınması ve sosyal devlet anlayışının uygulanması, halkın devlete olan bağlılığını artırmıştır. Cümlede hükümdar yetkilerinin töre ile sınırlandığını gösterir bir ifade bulunmamaktadır. Cevap D
Soru 3
İlk Türk devletlerinde görülen; I. tamu ve uçmağ kavramlarını kullanmaları, II. ölüleri mumyalamaları, III. ölen kişiyi günlük eşyalarıyla birlikte gömmeleri uygulamalarından hangileri ahiret inancının benimsendiğinin kanıtıdır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Uçmağ (cennet) ve tamu (cehennem) kavramları ölümden sonra yaşama inanıldığını gösterir. Ölülerin mumyalanması, cesedin çürümesini engellemek amacıyla uygulanmıştır. Çünkü kişinin aynı bedende canlanacağı varsayılmıştır. Kurganlara (mezar) eşya konması da ölümden sonra ölen kişi tarafından kullanılacağı düşüncesinin yansımasıdır. Tüm öncüller ahiret inancının olduğunu gösterir. Cevap E
Soru 4
Asya Hun Devleti ile ilgili olarak; I. ilk Türk topluluğu olma, II. yazılı kültüre geçme, III. Türk devlet teşkilatının temellerini atma bilgilerinden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han; Türk devlet teşkilatı ve askerî teşkilatının temellerini atmıştır. Dolayısıyla III. öncül doğru bir bilgidir. Ancak I. öncülde verilen ilk Türk topluluğu olma özelliği ise İskitlere aittir. Ayrıca Asya Hunları yazılı kültüre geçmemişlerdir. Cevap C
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde askerî hayata ait özelliklerden değildir?
A
Ordularında yaygın olarak ücretli asker kullanmışlardır
B
Sahte ricat, hilal-turan taktikleri görülür.
C
Ordu-millet anlayışı egemen olmuştur.
D
Göçebe yaşam tarzı, askerî özelliklerinin gelişimini hızlandırmıştır.
E
Orduyu onluk sisteme uygun olarak teşkilatlandırmışlardır.
5 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türklerde eli silah tutan herkes asker sayılmıştır. Hazarlar hariç, ordularında ücretli asker bulundurmamışlardır. Cevap A
Soru 6
Eski toplumların çoğunda görülen kölelik varlığını binlerce yıl sürdürmüştür. Günümüzde bu durumu insan hakları açısından değerlendiren bir tarihçi, köleliğin insan onuruna yakışmadığını ifade edip o toplumu yargılarsa, tarih biliminin hangi özelliğini göz ardı etmiş olur?
A
Tarihi olayların, yaşandığı dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini
B
Tarih biliminde deney ve gözlem yapılmadığını
C
Tarihi olayların belgelere dayanarak incelendiğini
D
Bir olayın sonucunun başka bir olayın nedeni olabileceğini
E
Tarihi olayların tekrar etmediğini
6 numaralı soru için açıklama 
"Tarihi olayların, yaşandığı dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini" göz ardı etmiş olur.
Soru 7
Tarih bilimi insanoğlunun meydana getirdiği faaliyetleri, değişimleri ve eserleri inceler. Deney ve gözlem yapılamaması nedeniyle bu durum tarih bilimini fen bilimlerinden ayırır. Buna göre; I. tarihin beşeri bir bilim olduğuna, II. tarihin konusunun insan olduğuna, III. insanın olmadığı yerde tarihinde olamayacağına yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
"I, II ve III" öncüllerine ulaşılabilir.
Soru 8
Hunların neden olduğu Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında; I. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması, II. Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkması, III. Avrupa’da skolastik düşüncenin egemen olması gelişmelerinden hangileri yer alır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Kavimler Göçü’nün sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş, bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atılmış, Türkler Avrupa’da bir Hun Devleti kurmuş, Türk kültürü Avrupa’da yayılmış, İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamış; Avrupa’da kilise önem kazanmış, skolastik düşünce egemen olmuş ve feodalite rejimi ortaya çıkmıştır. Cevap E
Soru 9
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu-millet anlayışı egemen olmuş, kadın-erkek herkes asker sayılmıştır. Bu duruma göre eski Türkler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Ordu, “onlu sistem”e göre düzenlenmiştir.
B
İkta sistemini uygulamışlardır.
C
Askerlik özel bir meslek sayılmamıştır.
D
Komşu ülkelerle iyi geçinilmiştir.
E
Sosyal sınıf farklılığı vardır.
9 numaralı soru için açıklama 
Türklerde kadın-erkek herkesin asker sayılması, ayrı bir askerî sınıfın olmadığını gösterir. Yani askerlik bir yaşam tarzı olarak benimsenmiştir. Dolayısıyla askerlik özel bir meslek olarak kabul edilmemiştir. Cevap C
Soru 10
Orta Asya’nın çeşitli yerlerinde Türklere ait kaynaklara rastlanmaktadır. Bu kaynaklardan en önemlisi Göktürklere ait kitabelerdir. VIII. yüzyıl başlarında Göktürk alfabesiyle yazılan bu kitabeler, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Orhun Kitabeleri
B
Yenisey Yazıtları
C
Sine Uşi Yazıtları
D
Karabalgasun Yazıtları
E
Taryat Kitabeleri
10 numaralı soru için açıklama 
Türk dilinin ve tarihinin ilk yazılı örnekleri Göktürklere ait Orhun Kitabeleri’dir. Yenisey Kitabeleri Kırgızlara, Sine Uşi, Karabalgasun ve Taryat Kitabeleri ise Uygurlara aittir. Cevap A
Soru 11
Bilinen ilk büyük Türk devleti olan Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han’ın oluşturduğu güçlü ordular sayesinde Çin’i yenilgiye uğratmış olmasına rağmen, Çin’e yerleşmeyip Çin’i sadece vergiye bağlamasının sebebi olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A
Devletin ekonomik olarak vergiye ihtiyacının olması
B
Çin’in coğrafi yapısı
C
Türklerin Çin nüfusu karşısında asimile olacağı düşüncesi
D
Devlet içerisinde iç savaş olması
E
Veraset sisteminin benimsenmesi
11 numaralı soru için açıklama 
Çin kalabalık bir nüfusa, eski ve köklü bir kültüre sahiptir. Bu sebeple Mete Han, Türklerin oraya yerleşmesi neticesinde asimile olacağını düşünmüş ve Çin’i sadece vergiye bağlamakla yetinmiştir. Cevap C
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Türk topluluklarından biri değildir?
A
İskitler
B
Kumanlar
C
Sabirler
D
Vandallar
E
Avarlar
12 numaralı soru için açıklama 
Soruda verilen Vandallar barbar kavimlerindendir. Dolayısıyla Orta Asya Türk boylarından değildir. Cevap D
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen inanışlardan biri değildir?
A
Totemizm
B
Şamanizm
C
Musevilik
D
Maniheizm
E
Kalvenizm
13 numaralı soru için açıklama 
Türkler arasında birçok din yayılmıştır. Totemizm, Şamanizm, Atalar Kültü, Gök Tanrı, Hristiyanlık, Musevilik, İslamiyet, Budizm, Maniheizm gibi. Kalvenizm, Avrupa’da yaşanan Reform Hareketleri’nden sonra ortaya çıkan bir mezheptir. Cevap E
Soru 14
İslamiyet öncesi Türklerde; I. temel geçim kaynağının hayvancılık olması, II. sosyal devlet anlayışının olması, III. 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin kullanılması gelişmelerinden hangileri “hayvan üslubu” sanat tarzının görülmesinin nedenidir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
Göçebe yaşam tarzı benimseyen Türklerde başlıca ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Dolayısıyla bu durum sanatsal faaliyetlere yansıyacaktır. Yani sanat eserlerinde hayvan figürlerinden yararlanılacaktır. Bu durum da beraberinde “hayvan üslubu”nu getirmiştir. Şöyle bir sonuca da ulaşılabilir; ekonomik ve dinî faaliyetler sanatsal faaliyetler üzerinde etkili olmuştur. Cevap A
Soru 15
Orta Asya’da kurulan kültür merkezlerinin tarihi MÖ 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’daki kültür merkezleri içinde yer almaz?
A
Anav
B
Afanasyevo
C
Süev
D
Andronova
E
Karasuk
15 numaralı soru için açıklama 
Süev bir kültür merkezi değil, barbar kavmidir. Cevap C
Soru 16
Uygur hükümdarı Bögü Kağan’ın; I. Mani dinini benimsemiş rahipleri Uygur ülkesine getirmesi ve büyük tapınaklar inşa ettirmesi, II. ticaret hayatında alışveriş sözleşmeleri oluşturması, III. matbaa kurarak dinî eserlerin basımını sağlaması faaliyetlerinden hangileri Manihaizm dininin yaygınlaşmasında etkilidir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
16 numaralı soru için açıklama 
Uygur hükümdarı Bögü Kağan’ın, Mani dinini benimsemiş rahipleri Uygur ülkesine getirmesi ve büyük tapınaklar inşa etmesi insanların ilgisini Manihaizm dinine yöneltecektir. Öte yandan matbaada basılan dinî eserler, mani dinine ait değerlerin yayılımını da hızlandıracaktır. Ticaret sözleşmeleri, mani dininin yayılmasına katkı sağlamaz. Cevap C
Soru 17
Kurultay meclisinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, demokratik bir nitelik taşıdığının göstergesi değildir?
A
Ülke sorunlarının görüşüldüğü meclis olması
B
Hükümdarı denetlemesi
C
Farklı görüşlerin yönetime yansımasını sağlaması
D
Hükümdarın yetkilerini sınırlandırması
E
Üyelerinin belirlenmesinde kağanın etkili olması
17 numaralı soru için açıklama 
Kurultay üyelerinin kağan tarafından belirlenmesi demokratik bir tutum değildir. Hüküm koyucu olan kağanın yetkilerinin kısıtlanması ve denetlenmesi ile farklı görüşlerin meclis yoluyla yönetime yansıması demokratik uygulamalardır. Cevap E
Soru 18
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde; I. otağ, II. hutbe, III. hilat kavramlarından hangileri hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
18 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasında; kotuz (sorguç), kılıç, kemer (kur), otağ (çadır), tuğ (sancak), örgin (taht), berge (kamçı) yay, nevbet (davul) bulunur. Hilat ve hutbe ise İslamiyet’in kabulünden sonra hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır. Cevap A
Soru 19
İslamiyet öncesi Türk toplumlarında “hatun”a ait; I. emirnamelerde hakan ile beraber imza yetkisine sahip olması, II. kurultaya katılması, III. elçi kabul törenlerinde bulunması özelliklerinden hangileri hatunların yönetimde siyasal sorumluluklar üstlendiğinin göstergesidir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
19 numaralı soru için açıklama 
Soru öncüllerinde bulunan tüm ifadeler İslamiyet öncesi Türk toplumlarında “hatun”un siyasal sorumluluklar üstlendiğini gösterir. Yani diğer bir ifadeyle “hatun”un yönetimde söz sahibi olduğunun kanıtıdır. Cevap E
Soru 20
Göktürk ve Uygur devletlerinin ortak özellikleri arasında; I. yazılı metin bırakmaları, II. Orta Asya’da kurulmuş olmaları, III. yerleşik hayata geçmeleri durumlarından hangileri yer alır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
20 numaralı soru için açıklama 
Göktürk ve Uygur devletlerinin ortak özellikleri arasında; yazılı metin bırakmaları yani kitabeler dikmeleri, İslamiyet öncesi Türk devletleri olmaları, Çinlilerle mücadele etmeleri ve Orta Asya’da kurulmuş olmaları gibi durumlar yer alır. Ancak “yerleşik hayata geçmeleri” ortak bir özellik değildir. Zira yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar’dır. Cevap B
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!