9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test Çöz 2023

9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test Çöz Online 2022 2023 2024. Lise 9. Sınıf Din Kültürü dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2022-2023 9. Sınıf Din Kültürü 1.Yazılı soruları çöz.

9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Konuları

9. Sınıf Din Kültürü Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 9. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

 • 1. Ünite: Bilgi ve İnanç
  • İslam’da Bilginin Kaynakları
  • İslam İnancında İmanın Mahiyeti
   • İman Tasdik İlişkisi
   • İman İkrar İlişkisi
   • İman Bilgi İlişkisi
   • İman Amel İlişkisi
  • Kuran’dan Mesajları: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet
 • 2. Ünite: Din ve İslam
  • Dinin Tanımı ve Kaynağı
  • İnsanın Doğası ve Din
  • İman ve İslam İlişkisi
  • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
   • İslam’ın İnanç Esasları
   • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
  • Kuran’dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet
 • 3. Ünite: İslam ve İbadet
  • İslam’da İbadet ve Kapsamı
  • İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi
  • İslam’da İbadet Yükümlülüğü
  • 9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Test Çöz

9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 9. Sınıf Din Kültürü yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslam’a göre bilgi edinme yollarından biri de sadık haberdir. Sadık haber, vahyi ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsar. Vahiy; Allah’ın (c.c.) melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır. Bu haberler, güvenilir bir melek ve peygamber tarafından getirildiği için doğru ve kesindir. Sadık haberler, mütevatir haber ve peygamberlerden gelen haber olmak üzere iki kısımdır.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A
İslam’a göre bilginin tanımı nedir?
B
İslam’a göre vahyin tanımı nedir?
C
Sadık haberin alt başlıkları nelerdir?
D
Sadık haberin İslam’a göre bilgi kaynakları içindeki yeri nedir?
E
Vahiy ile sadık haber kavramları arasında bir ilişki var mıdır?
Soru 2
Dinî konularda yüzeysel bilgilerle kuruntuya dayalı teorilerin peşine düşülmemelidir. Özellikle söz söyleme ehliyetine sahip insanlar dikkatli davranmak zorundadır. Hukuk alanında da tahmin ve şüpheyle davranılamaz. Yalancı şahitlik, kesin doğruluk anlamı taşımayan beyanlar ve hakikate aykırı hükümler bireylerin kul haklarının yenmesine sebep olur. Sosyal ilişkilerde zanla hareket etmek, gıybet, söz taşımak gibi olumsuz davranışlar meydana getirir. Bu olumsuz davranışlar maddi, manevi kayıpların yaşanmasına ve kalplerin kırılmasına sebep olur. Toplumun ahlakı, birlik beraberliği ve düzeni bozulur.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A
Dini konulardaki bilgi kaynaklarının sağlam olmasına dikkat etmek gerekir.
B
Laf taşıma, dedikodu gibi davranışlar toplumun birlik ve beraberliğini bozar.
C
Şahitlik ederken doğrudan ayrılmamak esas olmalıdır.
D
Söz söyleme ehliyetine sahip insanlar çok konuşmamalıdır.
E
Toplumsal ilişkilerde zanla hareket etmek olumsuz sonuçlara sebep olabilir.
Soru 3
Dinî bir terim olarak ----; kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka inanılması gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A
itkan
B
islam
C
iman
D
ihlas
E
iz'an
Soru 4
Taklidî iman delillere dayanmadığı için zayıftır. Taklidî imana sahip olan kişi küçük bir engel veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. Ayrıca taklidî iman yeterince bilgiye dayanmadığı için insanı taassuba ve bağnazlığa sürükler. Tahkikî imana ulaşan kimse ise evreni ve yaratılışı inceler, dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece Allah (c.c.) ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerinde şekillenir. Tahkikî imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, kalpten bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A
Tahkikî imana sahip kişide kalpten bir bağlılık bulunmaktadır.
B
Tahkikî imana sahip kişi evren ve yaratılış hakkında düşünür, dini konuları bilir.
C
Tahkikî iman sahibi insan bir itirazla karşılaştığında imanı sarsılabilir.
D
İman etmenin iki şekli vardır. Birisi tahkikî iman, diğeri taklidî imandır.
E
Taklidî imana sahip kişi yeterince bilgiye sahip olmadığından taassuba kapılabilir.
Soru 5
İslam dininde inanılması farz olan iman esaslarına, dinin temel kural ve hükümlerine İslam akaidi denir. İslam akaidinin temelinde iman vardır. İman kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. İmanın zıddı inkârdır. İman eden kimseye mümin, inkâr eden kimseye de kâfir denir.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A
İmanın sözlük anlamı nedir?
B
Mümin ile kafir arasındaki fark nedir?
C
İman ile ihlas arasındaki ilişki nedir?
D
İmanın zıddı olan kavram nedir?
E
İslam akaidi neleri kapsar?
Soru 6
İman konusunda bilgi sahibi olmak iman etmek için yeterli olsaydı bu konuda bilgisi olan herkesin mümin olması beklenirdi. İnanç esasları konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen iman etmeyenler de vardır. İman ile bilgiyi eşitleyerek birbirinin yerini tutacak şekilde düşünemeyiz. Çünkü iman bilgiyi aşan bir boyuta sahiptir. İmanda kabul ve teslimiyet, bilgide ise duyular aracılığıyla aklın bir sonuca varması söz konusudur. İçinde yaşadığımız evrenin ahengini duyularıyla gören ve bilgi sahibi olan insanın bu düzeni kuran bir yaratıcının varlığını kabul etmesi beklenir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A
Bilgi sahibi olmak mümin olmak için tek başına yeterli değildir.
B
Bilgi, duyular vasıtasıyla elde edilen verilerin akıl tarafından değerlendirilmesiyle oluşur.
C
İmanın bilgiyi aşan, teslimiyet ve kabul etmeyi gerektiren bir yönü vardır.
D
Evrendeki düzeni gören herkes bir yaratıcının varlığını kabul etmektedir.
E
Bilgi sahibi olmak iman etmeye yetseydi İslam üzerine çalışan herkesin iman etmesi gerekirdi.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin yapmış oldukları din tanımlarından biri değildir?
A
Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle halde salaha, ahirette felaha sevk eder.
B
Din, iman, İslam ve yerine getirilmesi gereken vazifelerin hepsini kapsayan isimdir.
C
Din, bir toplumun iktisadi olarak güçlenmesini hedefleyen birleştirici bir güçtür.
D
Din, inanç olarak içtenlikle kabul edildiği ve tam manasıyla kavrandığı takdirde, karakter ve kişiliği büsbütün değiştirebilecek güçte bir genel hakikatler sistemidir.
E
Din, Allah’ın bir kanunudur ki Allah bunu peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin yaptıkları din tanımlarındaki ortak yönlerden biri değildir?
A
Akıl sahibi insanların özgür iradeleriyle tercih edilir.
B
Tek ve yüce varlık olan Allah’ın (c.c.) vahyini esas alır.
C
İnsanları iyi ve hayırlı işler yapmaya yönlendirir.
D
Zamana ve mekâna göre özünde değişiklik yoktur.
E
Esas ve ilkeleri bilimsel veriler ışığında belirlenir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dinin özünü oluşturan unsurlardan değildir?
A
Yüce varlık
B
Akıl
C
Özgür irade
D
Mutlak itaat duygusu
E
Ahlak felsefesi
Soru 10
Peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A
İbadet
B
Din
C
İslam
D
İlahiyat
E
Ahlak
Soru 11
Bu kavram; Yüce Allah’ın tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması anlamına gelir. İnsanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren, insanın doğuştan getirdiği yetenektir.
Parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fıtrat
B
İman
C
Takva
D
İlim
E
İstikamet
Soru 12
Yüce Allah’ın buyruğu olan din, insanlara yön verir, onları iyi ve faydalı şeyler yapmaya yöneltir. Din; hayatı düzenleyen bir nizam, kanun ve ahlak bütünü olduğundan toplumsal işleyişin her alanını düzenleyerek huzuru sağlar. Dinin ortaya koyduğu ahlak çok güçlü ve etkilidir. Bu ahlakın etkili olmasının sebebi o dini benimseyen kişiyi içten kuşatıcı olmasıdır.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi dinin insana/topluma kazandırdıkları arasında yer alır?
A
Din toplumda güvenin kalıcı olmasını sağlar.
B
Din öncelikle insanın iç dünyasına hitap eder.
C
Din, insanların davranışlarını olumlu yönde etkiler.
D
Dinin insanlara önerdiği ahlakın etkisi toplumsal ilişkilere bağlıdır.
E
Toplumsal hayatın bazı alanları dinin buyruklarından bağımsızdır.
Soru 13
İnsanın temel özellikleriyle uyumlu din, fıtrat dini olan İslam’dır. Kur’an-ı Kerim’de bu tabiiliği ve saflığı ifade eden kavramlardan biri de ................... tir. .................... ,  Allah’ın (c.c.) başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dinidir. Kur’an-ı Kerim’de bu sıfatla birlikte en çok adı geçen peygamber Hz. İbrahim’dir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A
Naiflik
B
Sahihlik
C
Haniflik
D
Kadimlik
E
İstikamet
Soru 14
Din duygusu, fıtri (doğuştan gelen) bir özelliktir. İnanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. İnsanın maddi, bedensel ihtiyaçları olduğu gibi ruhunun da ihtiyaçları vardır. İnsan ruhunun bu dünyada yalnız ve sahipsiz olmadığını bilmesi ve sığınılacak yüce varlığı bulması çok önemlidir. Bu yüzden insan her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A
Din duygusu insanın özünde bulunan bir tohum gibidir.
B
İnsanın sadece fizyolojik ihtiyaçları yoktur.
C
Gücü sonsuz olan bir yaratıcıya inanıp sığınmak insanın bir ihtiyacıdır.
D
Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın içinde oluşur.
E
Yüce bir varlığa inanmak, insanın yalnızlık duygusundan kurtulmasına yardımcı olur.
Soru 15
“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: O’nun elçileri arasında ayrım yapmayız…” (Bakara suresi, 285. ayet.)
Verilen ayet aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?
A
İnanç esasları bölünme kabul etmez.
B
İman etmeyenler cennete giremez.
C
İnsanlar ibadet etmek için yaratılmıştır.
D
Ahiret gününe iman etmek önemlidir.
E
Kaza ve kader, iman esaslarındandır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 9. Sınıf Din Kültürü Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları Çözerken

9. Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

9. Sınıf Yazılı soruları çöz 2022-2023. 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları test. 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları 1.Dönem 1.Yazılı. 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları çöz online test. 9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test Çöz 2023

9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

9. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

9. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir