7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 120

2021 ve 2022 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB. Ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve Müfredatı nelerdir? 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı 2021-2027. Ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders içerikleri ve detayları yazımızda.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı belli oldu!. Ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı spor, biyografi, hayvanlar, televizyon, rüya gibi konulardan oluşmaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 1.Dönem

  • 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
  • Birey ve Toplum
  • Kültür ve Miras
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum

7. SINIF TESTLERİ ÇÖZ

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 2.Dönem

  • 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Etkin Vatandaşlık
  • Küresel Bağlantılar

7. SINIF DERS KİTAPLARI

7. SINIF KONULARI MEB

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

BİREY VE TOPLUM
Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve sorumluluk gibi değerlerle iletişim ve medya okuryazarlığı gibi
becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Seçilen bir iletişim kanalının (TV, İnternet, akıllı telefonlar vb.) bireyler arasındaki iletişimi ve toplumsal
olarak da kültürü nasıl değiştirdiği ele alınır.
SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
Özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle iletişim özgürlüğü
arasındaki ilişki ele alınır.

KÜLTÜR VE MİRAS
Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve estetik gibi değerlerle kanıt kullanma becerisinin de
öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.
Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası,
askerî, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir.
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
Gaza ve cihat anlayışı, istimâlet politikası, millet sistemi üzerinde durulur.

SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
Coğrafi keşifler, Rönesans, Aydınlanma Çağı, Reform, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılâbı, sömürgecilik ve
bunların neden olduğu karmaşa ile insan hakları ihlallerine değinilir.
SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal
ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
Yerli ve yabancı seyyahların seyahatnamelerinden örneklere yer verilir.

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük değeriyle kanıt kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram
çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında
çıkarımlarda bulunur.
SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
Tablo ve grafikler kullanarak ülkemizin demografik özellikleri ile ilgili verileri yorumlanır.
SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak
olumsuz durumlara örnekler gösterir.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve özgürlük gibi değerlerle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin
de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
Yazının icadından günümüze kadar farklı depolama, yaygınlaştırma ve aktarma teknikleri üzerinde
kısaca durulur.

SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
Türk-İslam medeniyetinin bilimsel alanda ulaştığı seviyeye vurgu yapılır. el-Harezmî, Fârâbî, İbn-i Sînâ,
el-Cezerî, İbn-i Haldûn, Ali Kuşçu, el-Hâzinî, Piri Reis ve Kâtip Çelebi gibi bilim insanlarına ve bunların
çalışmalarına değinilir.
SB.7.4.3. XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin
oluşmasına etkisini analiz eder.
Matbaanın icadı, Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi, kütle çekim kanunun
keşfedilmesi, buhar makinesının icadı vb. gelişmeler ile bunların etkileri ele alınır.
SB.7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma, dürüstlük ve çalışkanlık gibi değerlerle araştırma, değişim ve
sürekliliği algılama ile zaman ve kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi
sağlanmalıdır.
SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
SB.7.5.3. Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler
verir.
Kızılay ve Yeşilay gibi kamu yararına çalışan yarı resmî kurumlar ile vakıf ve derneklerin çalışmalarına
değinilir.

SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
Ahilik ve Lonca teşkilatı ile meslek odaları ve meslek okulları üzerinde durulur.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki
tercihlerine yönelik planlama yapar.
Yeni mesleklerin yanı sıra halen icra edilen meslekleri de inceler, kendi kişisel özellikleri, yetenekleri ve
ilgilerini bu mesleklerin gerekleri ile kıyaslar ve kişisel kariyerine dair kararlar alır.
SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
E-ticaret (gerçek ürünler kadar bilgisayar oyunları gibi sanal/dijital ürünler) üzerinde durulur.

ETKİN VATANDAŞLIK
Bu öğrenme alanı işlenirken barış değeriyle problem çözme becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi
sağlanmalıdır.
SB.7.6.1. Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar.
Demokratik değerlere ve demokrasi uygulamalarına tarihimizden örnekler verilir.
SB.7.6.2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
TBMM’nin açılması, Cumhuriyet’in ilanı ve çok partili hayata geçiş denemeleri kısaca ele alınır.
SB.7.6.3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir.
SB.7.6.4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz eder.
Demokratik toplumlardaki antidemokratik uygulamalarla ilgili güncel sorunlar üzerinde durulacaktır.
Aile, okul ve toplumdaki demokratik uygulamalar üzerinde durulur.

KÜRESEL BAĞLANTILAR
Bu öğrenme alanı işlenirken barış ve saygı gibi değerlerle iş birliği, problem çözme ile kalıp yargı ve ön
yargıyı fark etme gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.
SB.7.7.2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.
SB.7.7.3. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.
SB.7.7.4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir.
Küresel iklim değişimi, doğal afetler, açlık, terör ve göç konuları ele alınacaktır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları yukarıda listelenmiştir. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 7. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri sitemizde paylaşıldı. 7. Sınıf Tüm Sosyal Bilgiler testlerini çözmek için TIKLA

7. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

LGS PUAN HESAPLAMA MEB

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!