6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 336

2021 ve 2022 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB. Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve Müfredatı nelerdir? 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı 2021-2022. Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders içerikleri ve detayları yazımızda.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı belli oldu!. Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı yaşam, kahvaltı, şehir merkezi, meslekler ve gezegen gibi konulardan oluşmaktadır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 1.Dönem

  • 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
  • Birey ve Toplum
  • Kültür ve Miras
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum

6. SINIF TESTLERİ ÇÖZ

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 2.Dönem

  • 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Etkin Vatandaşlık
  • Küresel Bağlantılar

6. SINIF DERS KİTAPLARI

6. SINIF KONULARI MEB

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

BİREY VE TOPLUM
Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma ve yardımseverlik gibi değerlerle eleştirel düşünme ile zaman ve
kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
eder.

Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele alınır.
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
Farklı kişi ve gruplara karşı zaman zaman rastlanan kalıp yargı ve ön yargı örnekleri incelenir. Toplumsal
birlikteliğin özel gereksinimli bireylerin yanı sıra farklı sosyoekonomik gruplara mensup olanlar ile farklı
etnik, dinî ve mezhepsel aidiyetlere saygı duymayı gerektirdiği üzerinde durulur.
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.

KÜLTÜR VE MİRAS
Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de
öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine
ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanılır.
SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen
değişimleri fark eder.

SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun yurt edilme süreci
üzerindeki etkisine vurgu yapılır.
SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.
Tarihî İpek ve Baharat yolları, ilgili haritalar üzerinden ele alınır.

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik ve doğal çevreye duyarlılık gibi değerlerle mekânı algılama ve harita
okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu
tanımlar.
Jeopolitik, iklim, ulaşım gibi Türkiye’nin mutlak ve göreceli konumu ile ilgili özelliklerine yönelik
çıkarımlarda bulunulacaktır.

SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü
ilgili haritalar üzerinde inceler.
Türkiye’nin yer şekillerine, iklim özelliklerine ve bitki örtüsüne dair haritalar kullanılır.
SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
Türkiye’nin nüfus dağılışı, ekonomik faaliyetleri, yer altı ve yer üstü kaynaklarına dair haritalar verilir.
SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında
çıkarımlarda bulunur.
İnsanların yaşantılarına dair bilgi ve verilerden hareketle Akdeniz iklimi, kutup iklimi, muson iklimi ve
ekvatoral iklim üzerine çıkarımda bulunulur.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik değeriyle yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler
tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine
örnekler verir.

Psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji vb. bilimlerden örnekler verilerek sosyal bilimleri oluşturan
disiplinler tanıtılır.
Türkiye’deki bilim ve teknolojinin gelişimine yönelik çalışmalara değinilir.
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik, doğal çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk gibi değerlerle
girişimcilik, yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
Kaynakların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi tartışılır.
SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.
Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların önemi vurgulanır.

SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.
SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve
önemini savunur.
SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.

ETKİN VATANDAŞLIK
Bu öğrenme alanı işlenirken eşitlik değeriyle eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ile
politik okuryazarlık becerilerinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
SB.6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı güçlerinin her birinin kendine has yetki ve
sorumluluklarının olduğu üzerinde durulur.

SB.6.6.3. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.
Konu siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler (kamuoyu) kapsamında ele alınır.
SB.6.6.4. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar.
Kazanımın işlenmesi sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ele alınır.
SB.6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence
altında olduğunu açıklar.
SB.6.6.6.Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark
eder.
Pozitif ayrımcılık, ekonomik, siyasal ve toplumsal temsil gibi olumlu, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı
gibi olumsuz konular üzerinde durulur.

KÜRESEL BAĞLANTILAR
Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle araştırma ve eleştirel düşünme gibi becerilerin
de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.6.7.1. Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik
ilişkilerini analiz eder.
SB.6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder.
Konu kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından ele alınır.

SB.6.7.3. Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası
alanda üstlendiği rolleri analiz eder.
SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
Kültürümüze ait olmayan unsurların, medya araçları yoluyla toplum hayatını nasıl etkilediği fark ettirilir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları yukarıda listelenmiştir. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 6. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri sitemizde paylaşıldı. 6. Sınıf Tüm Sosyal Bilgiler testlerini çözmek için TIKLA

6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

LGS PUAN HESAPLAMA MEB

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!