5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 610

2021 ve 2022 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB. İlkokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve Müfredatı nelerdir? 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı 2021-2022. İlkokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders içerikleri ve detayları yazımızda.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 5. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı belli oldu!. İlkokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı benim şehrim, oyunlar ve hobiler, sağlık, filmler ve festivaller gibi konulardan oluşmaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem Konuları

  • 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
  • Birey ve Toplum
  • Kültür ve Miras
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim

5. SINIF TESTLERİ ÇÖZ

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Konuları

  • 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Etkin Vatandaşlık
  • Küresel Bağlantılar
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

5. SINIF KONULARI MEB

5. SINIF DERS KİTAPLARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları

BİREY VE TOPLUM
Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik, aile birliğine önem verme ve sorumluluk gibi değerlerle sosyal
katılım becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark eder.
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
Aile, akraba, arkadaş grubu, spor takımı, resim, müzik kulübü gibi sosyalleşmeye katkıda bulunan
gruplar ve okul gibi kurumlar ele alınır.

Görev ve sorumlulukları yerine getirirken planlı çalışmanın önemi üzerinde durulur.
Kişisel zamanını planlarken oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, uyuma, aile ve arkadaşlar
ile nitelikli zaman geçirme ve kitle iletişim araçlarını kullanma durumlarını dikkate almanın önemine
değinilir.
SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.

KÜLTÜR VE MİRAS
Bu öğrenme alanı işlenirken estetik ve kültürel mirasa duyarlılık gibi değerlerle Türkçeyi doğru, güzel ve
etkili kullanma ile araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark eder.
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
SB.5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini
karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
SB.5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.
SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir.
Gündelik hayatta yerleşmiş kültürel unsurların sürekliliği ve değişimi üzerinde durulur.

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık ve dayanışma gibi değerlerle harita okuryazarlığı, çevre
okuryazarlığı ve gözlem gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
Harita çizilirken belirli oranlarda küçültme yapıldığına değinilir. Ölçek türlerine ve hesaplamalarına
girilmez. Fiziki haritada yer alan temel unsurlar ve bu unsurların anlamları üzerinde durulur.
SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler
vererek açıklar.

SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki
etkilerine örnekler verir.
Yaşadığı yer ve çevresinin bitki örtüsü detaya girilmeden ele alınır.
Nüfusun dağılışına etki eden faktörler üzerinde durulur. İnsanların doğal ortamı değiştirme ve ondan
yararlanma şekillerine kanıtlar gösterilir.
SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Bu öğrenme alanı işlenirken dürüstlük, çalışkanlık ve bilim etiği gibi değerlerle öz denetim ve dijital
okuryazarlık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.5.4.1. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
SB.5.4.2. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
Medya okuryazarlığı üzerinde durulur.
SB.5.4.3. Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar.
Mesafeli alışveriş, güvenli İnternet kullanımı, kimlik hırsızlığı gibi konular ele alınır.

SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
Bilimsel düşünmenin önemine vurgu yapılır.
SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.
Yapılan çalışmalarda yararlanılan kaynakları göstermenin ve kaynakların aslını korumanın önemi
üzerinde durulur.

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk değeriyle iş birliği, yenilikçilik, girişimcilik ve araştırma gibi becerilerin
de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
Ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir.
SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.
SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.
Ekonomik faaliyetlerin nüfus, yerleşme, eğitim ve kültür üzerindeki etkileri üzerinde durulur.

SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
Farklı alanlarda yeni fikirler geliştiren başarılı girişimcilerin çalışmalarından örnekler verilerek öğrenciler
yeni fikirler üretmeye teşvik edilir.
Değişen toplumsal ilgi ve ihtiyaçlar araştırılarak bunları karşılamaya yönelik yenilikçi fikirler geliştirilir.
SB.5.5.6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.

ETKİN VATANDAŞLIK
Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve bağımsızlık gibi değerlerle araştırma ve sosyal katılım gibi becerilerin
de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.5.6.1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları
ilişkilendirir.
Günlük yaşantısında karşılaştığı kurumlar ele alınarak bu kurumların yurttaşların haklarını koruma
ve geliştirme, vatandaşlara çeşitli hizmetler sunma ve onların ihtiyaçları ile güvenliklerini sağlamaya
yönelik sorumlulukları olduğu vurgulanır.
Çevresindeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması
sağlanır.

Kazanım kapsamında e-devlet portalı ve bu portal üzerinden sağlanan hizmetlere değinilir.
SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar.
Yönetim birimlerinde görev yapan birey ve kurulların görevlerini yerine getirirken çeşitli kararlar
aldıkları ve bu bağlamda karar verme becerilerini kullandıkları belirtilir.
SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar.
Temel haklardan katılım ve düşünce özgürlüğü hakkı üzerinde durulur.
SB.5.6.4. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden Bayrağımıza ve İstiklâl Marşına değer verir.

KÜRESEL BAĞLANTILAR
Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle araştırma ve yaratıcılık gibi becerilerin de
öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.5.7.1. Yaşadığı yer ve çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki rolünü
araştırır.
Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, eğitim, kültür endüstrisi gibi ekonomik faaliyet alanlarından uygun
olanlara değinilir.

SB.5.7.2. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.
SB.5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar.
Farklı ülke toplumlarının birbirini daha yakından tanımasının, kültürel zenginliklerini görmesinin ve
karşılıklı ön yargılarını fark etmesinin sağladığı kazançlar üzerinde durulacaktır.
SB.5.7.4. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras ögelerine örnekler verir.
Ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden örnekler seçilerek ortak mirasın anlamı üzerinde durulur.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları yukarıda listelenmiştir. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 5. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri sitemizde paylaşıldı. 5. Sınıf Tüm Sosyal Bilgiler testlerini çözmek için TIKLA

5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!