4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 464

2021 ve 2022 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve Müfredatı nelerdir? 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı 2021-2022. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders içerikleri ve detayları yazımızda.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 4. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı belli oldu!. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı sınıf kuralları, çizgi film karakterleri, boş zaman gibi konulardan oluşmaktadır. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem Konuları

  • 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
  • 1. Ünite: Birey ve Toplum
  • 2. Ünite: Kültür ve Miras
  • 3. Ünite: İnsanlar, Yerler ve Çevre

4. SINIF TESTLERİ ÇÖZ

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Konuları

  • 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
  • 4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • 5. Ünite: Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • 6. Ünite Etkin Vatandaşlık
  • 7. Ünite Küresel Bağlantılar
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

4. SINIF DERS KİTAPLARI

4. SINIF KONULARI MEB

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

BİREY VE TOPLUM
Bu öğrenme alanı işlenirken saygı ve sorumluluk gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama
ile empati kurma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Resmî kimlik belgesini inceleyerek bu belgenin içerdiği bilgiler açıklanır.
SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
Öğrencinin kendi hayatında önemli gördüğü (doğum, ilk konuşma, okula başlama vb.) olayları
kronolojik olarak sıralaması sağlanır.

SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
İlgi ve istekleri doğrultusunda okulunda veya yakın çevresindeki eğitsel sosyal etkinliklere katılması
için teşvik edilir.
SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
Farklı yeteneklere, beğenilere ve kişilik özelliklerine sahip bireylerin yanı sıra dezavantajlı (engelli,
yoksul, devlet bakımına muhtaç veya kronik sağlık sorunları yaşayan) bireylerin durumlarına da
değinilir.
SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.

KÜLTÜR VE MİRAS
Bu öğrenme alanı işlenirken aile birliğine önem verme, kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi
değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ile değişim ve sürekliliği algılama gibi becerilerin de
öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami, türbe, köprü, medrese, kervansaray gibi tarihî bir mekân
gezisi ya da sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları yapılır.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
Kazanım biyografi öğretimi bağlamında ele alınır.

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık değeriyle mekânı algılama, harita kullanma, konum
analizi, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi
sağlanmalıdır.
SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Yönler ile doğal ve beşerî unsurlara yakınlık, uzaklık açısından konum analizi yapılır. Doğal ve teknolojik
yön bulma yöntemlerine ve araçlarına değinilir.
SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
Sığınak, acil toplanma yeri, acil çıkış ve diğer güvenli alanlar kroki üzerinde gösterilir.

SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm unsurlarıyla birlikte tanımaları sağlanır.
SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
Gözlem yapma süresi, farklı hava olaylarının gözlemlenmesine imkân verecek şekilde belirlenir. Ayrıca
hava olaylarını aktarırken grafik okuma ve oluşturma becerileri üzerinde durulur.
SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
Türkiye’nin Siyasi ve Fiziki Haritası öğrencilerle birlikte incelenir.
Bu kazanım işlenirken şiir, hikâye, destan gibi edebi ürünlerden yararlanılır.
SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Öğrencinin yaşadığı çevrede karşılaşma olasılığı olan doğal afetlere öncelik verilir.
Deprem çantası hazırlığı konusuna değinilir.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve doğal çevreye duyarlılık gibi değerlerle değişim ve yenilikçilik gibi
becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
Teknolojinin hayatımızda ve çevremizde meydana getirdiği olumlu ve olumsuz etkilerine dikkat çekilir.
SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
Örnek girişimciler ve onların başarı öyküleri üzerinde durulur.
SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
Teknolojik ürünler için hazırlanan kullanım kılavuzlarına dikkat çekilir.

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk ve tasarruf gibi değerlerle öz denetim, karar verme ve finansal
okuryazarlık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
Kaynakların sınırlılığı, fayda ve maliyet dengesi göz önüne alınacaktır.
İstek ve ihtiyaçların birbirinden farklı olduğu vurgulanır.
SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.

Gelir, gider, bütçe, üretim, dağıtım, tüketim ve meslek gibi kavramları kullanarak öğrencinin yakın
çevresindeki ekonomik faaliyetleri gözlemlemesi ve raporlaştırması sağlanır.
SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
SB.4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
Öğrencinin ailesi ile beraber örnek bir bütçe miktarı üzerinden gelir gider tablosu oluşturması sağlanır.
Yöresel ve sosyo-ekonomik şartlar ile ailelerin gelir düzeyleri dikkate alınır.
SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.
Sahip olduğu kaynakları bilinçli kullanarak tasarrufta bulunması gerektiği vurgulanır.

ETKİN VATANDAŞLIK
Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk ve bağımsızlık gibi değerlerle iş birliği, sosyal katılım ve karar verme
gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’deki maddeler ele alınır.
SB.4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.
SB.4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenlik ilişkilendirilir.
Bir birey olarak ülkesinin bağımsızlığı için üstlenebileceği rollere örnekler verir.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün bireysel özgürlüğü ve ülkesinin bağımsızlığına katkısı
üzerinde durulur.

KÜRESEL BAĞLANTILAR
Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve saygı gibi değerlerle araştırma ve empati gibi
becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.
Araştırdığı bir ülkenin önemli özelliklerini görsel materyaller kullanarak sınıfta tanıtması sağlanır.
SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.
SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
Görsel ve yazılı iletişim araçları ile kültürel unsurlardan kıyafet, yemek, oyun, aile ilişkileri gibi konular
üzerinde durulur.
SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları yukarıda listelenmiştir. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 4. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri sitemizde paylaşıldı. 4. Sınıf Tüm Sosyal Bilgiler testlerini çözmek için TIKLA

4. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!