12. Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı MEB 2022-2023

0 984

2022 ve 2023 12. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 12. Sınıf Kimya konuları ve Müfredatı nelerdir? 12. Sınıf Kimya Müfredatı 2022-2023. Lise 12. Sınıf Kimya ders içerikleri ve detayları yazımızda.

12. Sınıf Kimya Konuları

2022 ve 2023 Eğitim Öğretim Yılı MEB 12. Sınıf Kimya konuları ve müfredatı belli oldu!. Lise 12. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı Kimya ve Elektrik, Organik Bileşikler, Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler gibi konulardan oluşmaktadır. 12. Sınıf Kimya dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2022 ve 2023 12.Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

12. Sınıf Kimya Konuları 1.Dönem

 • 12. Sınıf Kimya Konuları
 • 1. Ünite: Kimya ve Elektrik
  • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
  • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
  • Elektroliz
  • Korozyon
 • 2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş
  • Anorganik ve Organik Bileşikler
  • Basit Formül ve Molekül Formülü
  • Doğada Karbon
  • Lewis Formülleri
  • Hibritleşme-Molekül Geometrileri

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

12. Sınıf Kimya Konuları 2.Dönem

 • 12. Sınıf Kimya Konuları
 • 3. Ünite: Organik Bileşikler
  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Karboksilik Asitler
  • Esterler
 • 4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
  • Fosil Yakıtlar
  • Alternatif Enerji Kaynakları
  • Sürdürülebilirlik
  • Nanoteknoloji

12. SINIF DERS KİTAPLARI

12. SINIF KONULARI MEB

12. Sınıf Kimya Dersi Kazanımları

12. Sınıf Kimya Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

12. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
12.1. KİMYA VE ELEKTRİK
Anahtar kavramlar: anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti,
galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası,
redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme
12.1.1.İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
12.1.1.1.Redoks tepkimelerini tanır.
a. Yükseltgenme ve indirgenme kavramları üzerinde durulur.
b. Redoks tepkimeleri denkleştirilerek yaygın yükseltgenler (O2, KMnO4, H2SO4, HNO3, H2O2) ve
indirgenler (H2, SO2) tanıtılır.
c. İyonik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.

12.1.1.2.Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
a. İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alışverişinin doğrudan temas dışında bir yolla mümkün
olup olmayacağının üzerinde durulur.
b. Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu ilişkilendirilir.
12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.
a. Katot ve anot kavramları, indirgenme-yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınır.
b. Elektrot, yarı-hücre ve hücre kavramları üzerinde durulur.
c. İnert elektrotların hangi durumlarda gerekli olduğu belirtilir.
ç. Pillerde tuz köprüsünün işlevi açıklanır.
d. Zn/Cu elektrokimyasal pili deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon,
video vb.) yararlanılarak da açıklanır.

12.1.3. Elektrot Potansiyelleri
12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
a. Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile ilişkilendirilir.
b. Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur.
c. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme potansiyelleri ile
ilişkilendirilmesi sağlanır.
ç. Standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalara
yer verilir.
12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
Öğrencilerin lityum iyon pilleri ve güncel kullanım alanlarını açıklayan bir poster hazırlamaları ve
sınıfta sunmaları sağlanır.

12.1.5. Elektroliz
12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.
a. 1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır.
b. Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır.
c. Faraday bağıntısı açıklanarak bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır.
ç. Öğrencilerin Faraday bağıntısını elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları,
değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.
d. Kaplama deneyi yaptırılır.
12.1.5.2. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.
Suyun elektrolizi ile hidrojen ve oksijen eldesi deneyi yaptırılır.

12.1.6. Korozyon
12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.
a. Korozyon kavramı açıklanır.
b. Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot kavramı
üzerinde durulur.
c. Kurban elektrotun kullanım alanlarına örnekler verilir.

12.2. KARBON KİMYASINA GİRİŞ
Anahtar kavramlar: anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü,
molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, π (pi) bağı, σ (sigma) bağı
12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
a. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır.
b. Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri vurgulanır.
12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
12.2.2.1. Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.2.3. Doğada Karbon
12.2.3.1. Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.
a. Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği ile bağ yapma özelliği arasında ilişki
kurulur.

b. Elmas ve grafitin incelenmesi sağlanarak fulleren, nanotüp ve grafenin yapıları ve önemleri
üzerinde durulur.
12.2.4. Lewis Formülleri
12.2.4.1. Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar.
Oktetin aşıldığı moleküller kapsam dışıdır.
12.2.5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.
12.2.5.2. Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler.
a. Hibritleşme ve VSEPR (Değerlik Katmanı Elektron Çifti İtmesi) yaklaşımı üzerinde durulur. Periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşikler dışındakiler verilmez.
b. Öğrencilerin hibritleşme ve VSEPR yaklaşımı konusunda bilişim teknolojilerinden yararlanarak
(animasyon, simülasyon, video vb.) molekül modelleri yapmaları sağlanır.

12.3. ORGANİK BİLEŞİKLER
Anahtar kavramlar: aldehit, alifatik bileşik, alkan, alken, alkil halojenür, alkin, alkol, aromatik bileşik,
ester, eter, fonksiyonel grup, halkalı yapılar, hidrokarbon, izomerlik, karboksilik asit, keton, yağ asidi,
yapısal izomerlik, zincir yapılı bileşikler
12.3.1. Hidrokarbonlar
12.3.1.1. Hidrokarbon türlerini ayırt eder.
12.3.1.2. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
a. Yanma ve halojenlerle yer değiştirme özellikleri üzerinde durulur.
b. Yapısal izomerlik ve çeşitleri üzerinde durulur.
c. Alkanların yakıtlarda [LPG, benzin, motorin (dizel), fueloil, katran ve asfalt ürünlerinin
bileşenleri] kullanıldığı, hekzanın ise çözücü olarak kullanıldığı vurgulanır.
ç. Benzinlerde oktan sayısı hakkında okuma parçası verilir.
12.3.1.3. Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
a. Cis-trans izomerlik üzerinde durulur.

b. Alkenlerin kullanım alanı olarak alkil halojenür ve alkoller için ham madde oldukları vurgulanır.
c. Alkenlerin gıda endüstrisindeki kullanımları ve polimerleşme özellikleri hakkında bilgi verilir.
12.3.1.4. Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
Asetilenin üretimi, kullanım alanları, katılma özellikleri ve birincil patlayıcı tuzları üzerinde
durulur. Diğer alkin örneklerine girilmez.
12.3.1.5. Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
Benzen, naftalin, anilin, toluen ve fenol bileşikleri tanıtılarak yapıları ve kullanım alanlarına
değinilir.

12.3.2. Fonksiyonel Gruplar
12.3.2.1. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.
Alkil-gruplarına, hidroksi-, alkoksi-, halo-, karbonil-, karboksil-, amino-, nitro-, fenil- grupları
bağlanınca oluşan bileşikler genel olarak tanıtılır.
12.3.3. Alkoller
12.3.3.1. Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
a. Etanolün fermantasyon yöntemi ile elde edilişi açıklanır.
b. Etanolün alkil halojenürlerden ve alkenlerden elde edilişi üzerinde durulur.
c. Alkollerin hidroksil sayısına ve alfa karbonundaki alkil sayısına göre sınıflandırılması sağlanır.
ç. 1-4 karbonlu mono alkoller, etandiol (glikol) ve propantriol (gliserin) üzerinde durulur.
d. Metanolün zehirli özellikleri vurgulanır.

e. Etanolün sağlık alanında kullanımına vurgu yapılır.
f. Etanolün biyoyakıt işlevi gördüğü ve çözücü olarak kullanıldığı vurgulanır.
12.3.4. Eterler
12.3.4.1. Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
a. Asimetrik-simetrik eter ayrımı yapılır.
b. Eterlerin çözücü özelliklerine vurgu yapılır.
c. Fonksiyonel grup izomerliği açıklanarak eterlerin alkollerle izomerliğine değinilir.
12.3.5. Karbonil Bileşikleri
12.3.5.1. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını
açıklar.

a. Aldehit ve ketonları ayırt edecek düzeyde yapısal ilişki kurularak indirgenme-yükseltgenme
özelliklerinin karşılaştırılması sağlanır.
b. Aldehitlere örnek olarak formaldehit, asetaldehit ve benzaldehit; ketonlara örnek olarak aseton
verilir.
c. Aldehit ve ketonların fonksiyonel grup izomerliklerine değinilir.
ç. Aldehit ve ketonların gıda ve kozmetik sanayinde nasıl kullanıldıkları üzerinde durulur.
12.3.6. Karboksilik Asitler
12.3.6.1. Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
a. Formik asit, asetik asit, salisilik asit, ftalik asit, sitrik asit, malik asit, folik asit ve benzoik asit
tanıtılır. Düz zincirli monokarboksilli asitlerin dışındakilerin formüllerine girilmez.
b. Doymuş ve doymamış yağ asitleri tanıtılır.
c. Yağ asidi tuzlarının sabun olarak kullanıldığı vurgulanır.
ç. Benzoik asidin ve benzoatların gıda koruyucu maddesi olarak kullanıldığı vurgulanır.

12.3.7. Esterler
12.3.7.1. Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
a. Esterleşme tepkimesine örnek verilir.
b. Esterlerin yer aldığı doğal maddelere örnek olarak lanolin, balmumu ve balsam verilir.
c. Esterlerin çözücü olarak kullanımlarına ilişkin örnekler verilir.
ç. Karboksilik asit ve esterlerin fonksiyonel grup izomerliklerine değinilir.
d. Sabun eldesi deneyi yaptırılır.

12.4. ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
Anahtar kavramlar: biyokütle, doğal gaz, fosil yakıt, ham petrol, jeotermal, kömür, nanoteknoloji,
sürdürülebilirlik
12.4.1. Fosil Yakıtlar
12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.
a. Fosil yakıtlar ve bu yakıtların oluşumu bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon,
video vb.) yararlanılarak açıklanır.

b. Fosil yakıtları bilinçsizce tüketmenin ve israf etmenin bireye, topluma ve çevreye verdiği
zararlara değinilir.
c. Öğrencilerin, fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini araştırmaları ve elde ettikleri bilgilerden
yararlanarak bunların çevreye zararlı etkilerini azaltmaya yönelik çözüm önerileri hakkında
tartışmaları sağlanır.
12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları
12.4.2.1. Alternatif enerji kaynaklarını tanır.
a. Güneş, rüzgâr, hidrojen, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarına değinilir.
b. Bor mineralinden hidrojen eldesinin ülkemizin kalkınması için önemi vurgulanır.
c. Turhan Nejat Veziroğlu’nun kısa özgeçmişi ve hidrojenin yakıt olarak kullanılması üzerine yaptığı
çalışmalara okuma parçası olarak yer verilir.

12.4.2.2. Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir.
12.4.3. Sürdürülebilirlik
12.4.3.1. Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile ilişkilendirerek
açıklar.
Enerji, polimer, kâğıt ve metal sektörlerinin sürdürülebilir hayat üzerindeki etkilerine değinilir.
12.4.4. Nanoteknoloji
12.4.4.1. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye etkileri
açısından değerlendirir.
Nanoteknoloji kavramı örnekler üzerinden açıklanır.

12. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 12. Sınıf Kimya konuları yukarıda listelenmiştir. 12. Sınıf Kimya Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 12. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 12. Sınıf Kimya Testleri sitemizde paylaşıldı. 12. Sınıf Tüm Kimya testlerini çözmek için TIKLA

12. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!