12. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 99

2021 ve 2022 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi konuları ve Müfredatı nelerdir? 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Müfredatı 2021-2022. Lise 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ders içerikleri ve detayları yazımızda.

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi konuları ve müfredatı belli oldu!. Lise 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları ve Müfredatı OLASILIK, FONKSİYONLAR, İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER gibi konulardan oluşmaktadır. 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları 1.Dönem

 • 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları
 • Din-Bilim İlişkisi
 • İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
 • İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
 • Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
 • Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları 2.Dönem

 • 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları
 • Türklerin Müslüman Olmaları
 • Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:Ebu Hanife
 • Cafer es-Sadık
 • Maturidi
 • Şafii
 • Eş’ari
 • Ahmet Yesevi
 • Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Ahi Evran
 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Yunus Emre
 • Sarı Saltuk
 • Hacı Bayram-ı Veli
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet

12. SINIF DERS KİTAPLARI

12. SINIF KONULARI MEB

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Dersi Kazanımları

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

12. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

 1. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
  12.1. İSLAM VE BİLİM
  Ünite Açıklaması
  Bu ünitede sırasıyla, ‘‘Din-Bilim İlişkisi’‘, ‘‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’‘,
  ‘‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’‘, ‘‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü
  ve Özgün Çalışmalar’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’‘ konularına yer verilir.
  Ünite konularının özelliğine göre ayet ve hadislerden ya da sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye,
  şiir, beyit gibi) örnek metinlerden yararlanılır.
  Kazanım ve Açıklamaları
  12.1.1. Din-bilim ilişkisini tartışır.
  İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.
  12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.
  12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır.
  Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme
  kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır.
  12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır.
  Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalara (dil,
  fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya) ana
  hatlarıyla yer verilir ve bu çalışmaların diğer medeniyetlerdeki ilmî gelişmelere olan etkisine
  değinilir.
  12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir.
  Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
  yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
  etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
  açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
  Anahtar Kavramlar
  ilim, bilim, âlim, bilgin.
  12.2. ANADOLU’DA İSLAM
  Ünite Açıklaması
  Bu ünitede sırasıyla; ”Türklerin Müslüman Olmaları”, ”Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında
  Etkili Olan Bazı Şahsiyetler”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet” konularına yer verilir.
  Ünite genelinde kronolojik ayrıntıya girilmeden adı geçen şahsiyetlerin dinî anlayış ve kültürümüzün
  oluşmasına yaptıkları katkılara yer verilir.
  Kazanım ve Açıklamaları
  12,2.1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar.
  Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında ribatların, fütüvvet ve ahilik
  teşkilatlarının rolüne de kısaca değinilir.
  12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
  Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden; Ebu Hanife, Cafer esSadık, Maturidi, Şafii, Eş’ari, Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran, Hacı
  Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Hacı Bayram-ı Veli’ye öğrenci seviyesine göre yer
  verilir.
  Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz
  olduğuna değinilir.
  12.2.3. Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir.
  Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
  yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
  etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
  açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
  Anahtar Kavramlar
  âlim, fakih, tasavvuf, veli.
  12.3. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
  Ünite Açıklaması
  Bu ünitede sırasıyla, ‘‘Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu’‘, ‘‘Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu’‘,
  ‘‘Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar’‘, “Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet”
  konularına yer verilir.
  Ünite genelinde İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlar; öğrenci seviyesine uygun olarak
  ayrıntılara girilmeden, nesnel ve tasviri/betimleyici bir anlatımla ele alınır. Tasavvufi yorumların,
  dinin anlaşılma biçimlerini ortaya koyan birer zenginlik olduğu; bu nedenle de farklı düşünce ve
  yorumlara saygı duyulması gerektiği vurgulanır.
  Kazanım ve Açıklamaları
  12.3.1. İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir.
  12.3.2. Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemini fark eder.
  Edep ve insan-ı kâmil kavramlarının tasavvufi düşüncedeki yerine de değinilir.
  12.3.3. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır.
  Yesevilik, Kadirilik, Rifailik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik-Bektaşilik konularına yer
  verilir.
  12.3.4. Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır.
  Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah,
  gülbank, Hızır ve Muharrem orucu konularına yer verilir.
  Bu kapsamda;
  Hacı Bektaş Veli’nin, Bektaşiliğin oluşumu ve Aleviliğin gelişimindeki rolüne, AlevilikBektaşilikteki “ocak kültürü”ne, “el ele, el hakka ikrarı”na ve “dört kapı kırk makam”a yer
  verilir; Bektaşilikte musahipliğe “ikrar ve nasip alma” da denildiğine ve bu kavramın İslam
  tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.
  Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, “yol, âdap ve erkân yeri” olarak nitelendirilir;
  Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına da değinilir.
  “Düşkünlükten kaldırma cemi”, “Dardan indirme cemi” ile “Abdal Musa cemi”nden
  bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.
  Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, “Bismişah”, sonunda ise “Allah Allah” lafzının
  söylendiğine değinilir. “Gülbank” konusunda ise “Lokma Duasına” da yer verilir.
  12.3.5. Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir.
   Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
  yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
  etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
  açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
  Anahtar Kavramlar
  tasavvuf, edep, veli, mürşid, insan-ı kâmil, erkân, semâ.

12.4. GÜNCEL DİNÎ MESELELER
Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla, “Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler,” “İktisadi Hayatla İlgili
Meseleler”, “Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler”, “Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler”,
“Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular ele alınırken Din İşleri Yüksek Kurulunun yaklaşımlarına yer verilmesine
özen gösterilir.
Kazanım ve Açıklamaları
12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder.
Güncel dinî meselelerin çözümü için öne sürülen ilke ve yöntemlerin, İslâm âlimlerinin
üzerinde icma ettiği temel esas ve hükümlere ters düşmemesi, bu önerilerin “zarûrât-ı
diniye” adı verilen kesin hükümlere aykırı olmaması gibi ilkelere vurgu yapılır.
İslam’ın ortaya koyduğu çözümlerin temel amacının, insanların can, nesil, akıl, mal ve din
emniyetini güvence altına almak olduğuna dikkat çekilir.
Çözüm önerilerinin fıtrata, yani Allah’ın koyduğu dengeye ve yaratılışa aykırı olmamasına;
temel ahlaki değerleri ihlal etmemesi gerektiğine değinilir.
Sorunların ele alınmasında, farklı uzmanlık alanlarına ve kolektif akla başvurulmasının
önemi üzerinde durulur.
12.4.2. İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerini yorumlar.
İslam’ın mülkiyet anlayışı, fakirlik problemine bakışı ve fakirliğin çözümü için ortaya koyduğu
ilkeler ele alınır.
İslam’da İşçi ve işveren haklarına yer verilir. Ayrıca “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında
“güvenli yaşam” hususuna da değinilir.
12.4.3. Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri açıklar.
Yiyecek ve içecekler konusunda “Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesi kapsamında “yasakların
sınırlı, helaller alanının ise geniş olduğu” vurgulanır.
İslam dinine göre yenilmesi ve içilmesi yasaklanmış olan gıdalara örnekler verilir.
Yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların delillerine ve hikmetlerine yer verilir.
Genetiği ve öz niteliği değiştirilmiş yiyecek ve içeceklerin insanın beden ve ruh sağlığı
üzerindeki etkilerine değinilir.
Uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımı ile kumar oynamak gibi bağımlılığa neden olan
zararlı alışkanlıklara yer verilir.
12.4.4. Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlar.
Otopsi, ötenazi, organ nakli, kan bağışı, haram maddelerle tedavi ve intihar konularına
ayrıntıya girilmeden öğrenci seviyesi dikkate alınarak yer verilir.
12.4.5. En’âm suresi 151-152. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
Anahtar Kavramlar
icma, helal, haram, mekruh, mübah.
12.5. HİNT VE ÇİN DİNLERİ
Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla, “Hinduizm”, “Budizm”, “Konfüçyanizm”, “Taoizm” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, öğrenci seviyesine uygun olarak ana hatlarıyla ele alınır; anlatımda nesnel
ve tasviri (betimleyici) bir yöntem benimsenir; dinlerin kendi kavramları ve epistemolojik kabulleri
ile tanıtılmasına özen gösterilir. Ayrıca dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeler harita üzerinde
gösterilir.
Kazanım ve Açıklamaları
12.5.1. Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
Hinduizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına
yer verilir.
12.5.2. Budizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
Budizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer
verilir.
12.5.3. Konfüçyanizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
Konfüçyanizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal
mekânlarına yer verilir.
12.5.4. Taoizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
Taoizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer
verilir.
Anahtar Kavramlar
karma, tenasüh, reenkarnasyon

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi konuları yukarıda listelenmiştir. 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 12. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Testleri sitemizde paylaşıldı. 12. Sınıf Tüm Din Kültürü ve Ahlak bilgisi testlerini çözmek için TIKLA

12. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!