11. Sınıf tarih Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 243

2021 ve 2022 11. Sınıf Tarih Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 11. Sınıf Tarih konuları ve Müfredatı nelerdir? 11. Sınıf Tarih Müfredatı 2021-2022. Lise 11. Sınıf Tarih ders içerikleri ve detayları yazımızda.

11. Sınıf Tarih Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 11. Sınıf Tarih konuları ve müfredatı belli oldu!. 11. Sınıf Tarih dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 11.Sınıf Tarih Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

11. Sınıf Tarih Konuları 1.Dönem

 • 11. Sınıf Tarih Konuları
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. Sınıf Tarih Konuları 2.Dönem

 • 11. Sınıf Tarih Konuları
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
11. Sınıf Tarih Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
11. Sınıf Tarih Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

11. SINIF DERS KİTAPLARI

11. SINIF KONULARI MEB

11. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları

11. Sınıf Tarih Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

11. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

 1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-
  1774)
  11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi
  ve haritalar üzerinde gösterir.
  Başlıca siyasi gelişmeler olarak Haçova Muharebesi (1596), Zitvatorok Antlaşması (1606),
  Nasuh Paşa Antlaşması (1612), Serav Antlaşması (1618), Hotin Antlaşması (1621), Kasr-ı
  ŞirinAntlaşması (1639), Vasvar Antlaşması (1664), Girit’in Fethi (1669), Bucaş Antlaşması
  (1676), Bahçesaray Antlaşması (1681), II. Viyana Kuşatması (1683), Karlofça Antlaşması
  (1699) ve İstanbul Antlaşması (1700) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama,
  öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve
  olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna
  gidilmemelidir.

11.1.2. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini
açıklar.
a) Habsburg İmparatorluğu’na karşı yürütülen uzun savaşlar neticesinde yapılan Zitvatorok
Antlaşması ile birlikte Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet esasının kabul edildiği açıklanır.
b) Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin doğu sınırının büyük ölçüde belirlendiğine (Kasr-ı Şirin
Antlaşması) değinilir.
c) Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı stratejik tehditler (Lehistan, Venedik, Avusturya,
Rusya ve Malta) ve kayıplar bağlamında Avrupa siyasetinde kurduğu konjonktürel ittifaklara
ana hatlarıyla değinilir.
11.1.3. Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı’nın rolünü
kavrar.
11.1.4. Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve
ticaretine etkilerini analiz eder.
a) Okyanusa ve Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa güçlerinin denizcilik stratejileri ile denizlerde
küresel ölçekli ticari ve askerî faaliyetlere girişmeleri üzerinde durulur.
b) Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Karadeniz hâkimiyetinin zayıflamasının sebepleri üzerinde
durulur. Bu bağlamda Osmanlı denizciliğinde kadırgadan kalyona geçişe değinilir.
11.1.5. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi
ve haritalar üzerinde gösterir.
a) Başlıca siyasi gelişmeler olarak Prut Antlaşması (1711), Pasarofça Antlaşması (1718),
Patrona Halil İsyanı (1730), Ahmet Paşa Antlaşması (1732), Belgrad Antlaşması (1739),
Kerden Antlaşması (1746), Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi (1740), Çeşme Baskını
(1770) ve Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama,
öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve
olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna
gidilmemelidir.
b) Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği toprakları geri alma gayretlerine
değinilir.
c) Safevi Devleti’nin sona erişi ile Osmanlı-İran ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğine
değinilir.
ç) Osmanlı-Rus mücadelesi, Osmanlı Devleti’nin askerî ve siyasi güç kaybı bağlamında ele
alınır.

 1. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI
  11.2.1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.
  a) Roma Katolik Kilisesi’nin fikrî-manevi, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda kurduğu baskı
  ve vesayetin, ruhban veya aristokrat olmayan kesimleri alternatif bir dünya tasavvuruna
  sevk ettiği vurgulanır. Söz konusu baskı ve vesayetin fikrî-manevi (Rönesans-Reform,
  Protestanlaşma, hümanist ve rasyonalist felsefeler, Newtoncu Fizik ve Bilim Devrimi,
  sekülerleşme), sosyo-politik (ülke-devlet esasına dayalı prensliklerin ortaya çıkışı ve
  devletlerarası ilişkilerin sekülerleşmesi), sosyo-ekonomik (merkantilizm ve kırdan kente göç,
  aristokrasiye karşı tüccar burjuva sınıfının güçlenmesi), askerî ve teknolojik (ateşli silahlar,
  yeni gemi türleri) alanlarda yol açtığı çeşitli değişimler vurgulanır.
  b) XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa düşüncesinde meydan gelen değişimler Copernicus
  (Kopernik), Machiavelli (Makyavel), Thomas Moore (Tamıs Mur), Immanuel Kant (İmanuel
  Kant) ve Jean Jacques Rousseau’nun (Jan Jak Russo) temel fikirleri üzerinden ele alınır.
  11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
  meydana gelen değişimleri analiz eder.
  a) Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonrasında Avrupa’ya ve dünyaya yayılan
  değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı coğrafyasında enflasyona
  ve toprağın ticarileşmesine yol açtığına değinilir.
  b) Merkantilist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Avrupa devletleri ile rekabet hâlindeki Osmanlı
  Devleti’nin toprak düzeninde ve buna bağlı savaş organizasyonunda yol açtığı zorunlu
  dönüşümler (tüfek kullanabilen piyade ihtiyacının artması neticesinde Yeniçeri Ocağı
  mevcudunun artışı ve devşirme sisteminin sona ermesi; sekban, sarıca, levent gibi ücretli geçici
  asker istihdamına sıklıkla başvurulması ve nihayet toprak düzenindeki özelleşme eğilimleri
  sebebiyle ordunun lojistik sistemin bozulması) üzerinde durulur.
  c) Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkilerine
  değinilir.
  ç) Osmanlı Devleti’nde artan savaş finansmanını karşılamak için alınan tedbirlere (toplanan
  vergilerin arttırılması, iltizam ve malikâne sistemleri ve olağanüstü savaş vergileri) değinilir.
  d) Avrupa’da merkeziyetçi/mutlakiyetçi devletler güçlenirken, Osmanlı coğrafyasında mahallî
  politik ve ekonomik aktörlerin merkezî idareye karşı güç kazandığı vurgulanır.
  11.2.3. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder.
  a) XVII ve XVIII. yüzyıllarda gerçekleşen muhalif hareketler (Celâli, Yeniçeri ve Suhte İsyanları)
  dış ve iç kaynaklı değişim ve dönüşümlerle ilişkilendirilerek kısaca ele alınır. İsyanlara katılan
  toplum kesimlerinin sosyo-ekonomik beklentilerine kısaca değinilir.
  b) Osmanlı saltanatında tahta kimin geçeceğine dair belirsizliğin neden olduğu iç siyasi
  karışıklıklara engel olmak amacıyla Ekber ve Erşed Sistemi’nin ihdas edildiğine değinilir.
  c) Osmanlı ıslahat layihalarında devlet idaresi ve toplum düzenindeki değişikliklerin
  genellikle iç faktörlere bağlı olarak merkeziyetçi bir perspektiften algılandığı vurgulanır.
  ç) Lâle Devri olarak bilinen dönemde gerçekleştirilen başlıca yeniliklerin Osmanlı sosyal
  hayatında etkileri üzerinde durulur.
  d) Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başlanmasının bilginin üretilmesi ve bilgiye erişim
  alanlarında sağladığı imkânlar vurgulanarak Osmanlı Devleti’nde Müslüman ve
  gayrimüslimlerin matbaayı kullanmaya başlama süreçleri ele alınır.
  e) Osmanlı ilim ve irfan geleneğindeki yenilik arayışları; Kâtip Çelebi, Naima Efendi, Evliya
  Çelebi ve Yanyalı Esad Efendi örneklerinden hareketle ele alınır.
 2. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)
  11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi
  ve haritalar üzerinde gösterir.
  Başlıca siyasi gelişmeler olarak Aynalıkavak Tenkihnamesi (1779), Kırım’ın Rusya tarafından
  ilhakı (1783), Fransız İhtilali (1789), Ziştovi Antlaşması (1791), Yaş Antlaşması (1792), Fransa
  tarafından Mısır’ın işgali (1798), El-Ariş Antlaşması (1801), Sırp İsyanı (1804), Senedi İttifak
  (1808), Bükreş Antlaşması (1812), Viyana Kongresi (1815), Rum İsyanı (1821), Sudan’da
  Mısır-Osmanlı hakimiyetinin kurulması (1821-1881), Navarin Olayı (1827), Edirne Antlaşması
  (1829), Fransızların Cezayir’i alması (1830), Kütahya Antlaşması (1833), Hünkar İskelesi
  Antlaşması (1833), Balta Limanı Antlaşması (1838), Nizip Muharebesi (1839), Tanzimat
  Fermanı (1839), Londra Antlaşması (1840), Londra Boğazlar Sözleşmesi (1841), Kırım Savaşı
  (1853-1856), Islahat Fermanı (1856), Paris Antlaşması (1856), Süveyş Kanalı’nın açılması
  (1869), Kanun-î Esasi’nin ilanı (1876), Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878), Ayastefanos
  Antlaşması (1878), İngilizlerin Kıbrıs’ı işgali (1878), Berlin Antlaşması (1878), Fransızların
  Tunus’u işgali (1881), Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması (1881), Üçlü İttifak’ın
  kurulması (1882), İngilizlerin Mısır’ı işgali (1882), Üçlü İtilaf’ın kurulması (1907), ll.
  Meşrutiyet’in ilanı (1908), Bulgaristan’ın bağımsız olması (1908), Girit’in Yunanistan
  tarafından işgali (1908), Bosna-Hersek’in Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından
  ilhakı (1908), 31 Mart Olayı (1909), Trablusgarp Savaşı (1911), Uşi Antlaşması (1912), I.
  Balkan Savaşı (1912), Londra Antlaşması (1913), Bâbıâli Baskını (1913), II. Balkan Savaşı
  (1913), Atina Antlaşması (1913), İstanbul Antlaşması (1913) ve Bükreş Antlaşması (1913)
  verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini
  desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı
  ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.
  11.3.2. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder.
  a) Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmesiyle birlikte büyük güçlerin Osmanlı coğrafyasına nüfuz
  etme ve muhtemel bir dağılma durumunda Osmanlı topraklarını ve tabiî kaynaklarını
  paylaşma çabaları küresel güç mücadelesi bağlamında ele alınır.
  b) 1815 Viyana Kongresi ile başlayan süreçte büyük güçlerin müdahalesiyle uluslararası boyut
  kazanan konular (1821 Rum İsyanı ve sonrasında Yunanistan’ın kurulması, Kırım Savaşı ve
  sonrasında Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşması ile Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmesi,
  93 Harbi ve sonrasında Berlin Kongresi ile Doğu Anadolu’daki Ermeni Meselesi ve Makedonya
  Sorunu’nun tanımlanması) bağlamında Osmanlı Devleti’nin varlığının Avrupalı devletler
  tarafından tehdit edildiği üzerinde durulur.
  c) Avrupa’da XIX. yüzyılda siyasi birliğini tamamlayan devletler bağlamında Üçlü İttifak ve
  Üçlü İtilaf oluşumlarına değinilir.
  11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetimine rağmen güç kazanması ve
  nüfuz alanını genişletme çabalarını analiz eder.
  Vehhabilik hareketine ve bu hareketin etkilerine kısaca değinilir.
  11.3.4. Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki
  önemini kavrar.
  a) 1768-1914 arasında Osmanlı Devleti’nin en büyük stratejik rakibinin Çarlık Rusya’sı olduğu
  açıklanır. Kara ve denizlerdeki Osmanlı-Rus mücadelesinin önceki kazanımlar kapsamında ele
  alındığı hatırlatılarak bu mücadeleler sonrasında yapılan antlaşmaların Osmanlı Devleti
  aleyhine Rusya’ya sağladığı kazanımlar kısaca ele alınır.
  b) Rusya’nın Boğazları kontrol ve Boğazlardan serbest geçiş hakkı gibi talepleri karşısında
  İngiltere, Avusturya-Macaristan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin Boğazları tahkim ederek
  ve diplomatik girişimlerde bulunarak Osmanlı Devleti’nin yanında yer almasına değinilir.
  c) Balkan Savaşları ve sonrasında Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarının kaybı, İngiliz-RusFransız ittifakı ve Reval Görüşmesi, Birinci Dünya Savaşı arifesinde Osmanlı Hükûmetinin
  çeşitli büyük güçler ile ittifak arayışları ve Almanya ile yakınlaşması üzerinde durulur.
 3. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ
  11.4.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde
  meydana gelen dönüşümü kavrar.
  a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının; imparatorlukların (Avusturya-Macaristan,
  Rusya ve Osmanlı) siyasi hayatlarına etkilerine ilişkin örneklere yer verilir. Bu bağlamda
  Avrupa devletlerinin Balkanlara yönelik politikalarının Osmanlı Devleti’ne etkilerine (Sırp
  İsyanı, Rum İsyanı ve Navarin Olayı) değinilir. Bu olayların detaylarına girilmez.
  b) Avrupa’daki 1830-1848 İhtilallerinin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik etkileri kısaca
  vurgulanır.
  c) Avrupa modern siyasi ideolojileri (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, Marksizm) tanıtılarak
  bunların toplumsal etkilerine değinilir.
  ç) Avrupa’da Sanayi İnkılabı sonrasında belirginleşen sınıflı toplum yapısının mutlakiyetçi
  monarşilerin anayasal monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisi vurgulanır.
  11.4.2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki
  düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
  a) Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da uygulanmaya başlanan zorunlu askerlik sistemi ile bu
  sistemin ulus devletlerin kurulması ve cumhuriyet rejimlerinin ortaya çıkması üzerindeki
  etkilerine değinilir.
  b) Osmanlı Devleti’nin Batı tipi yeni bir düzenli ordu kurma projelerinin (Nizam-ı Cedit, Yeniçeri
  Ocağı’nın kaldırılması ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye), dış askerî
  rekabete ayak uydurma arzusunun yanı sıra merkezî idarenin otoritesini arttırma amaçlı
  çabalar olduğu vurgulanır.
  c) Düzenli bir ordu kurmanın önündeki siyasi, ekonomik, coğrafi ve teknolojik engeller
  üzerinde durulur. Muafiyetlere ve “bedel-i askerî” uygulamasına değinilir.
  11.4.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.
  a) XIX. yüzyılda artan politik-askerî ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde devlet
  idarecilerinin ülkelerindeki nüfusu artırmaya çalıştıkları ve demografik gücü bir millî güç unsuru
  olarak kullandıkları vurgulanır.
  b) Ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki gelişmelerin (demiryolu, telgraf) merkezî idarelere
  hâkimiyet alanları üzerindeki otoritelerini arttırma imkânı vermesi Osmanlı Devleti örneği
  üzerinden ele alınır.
  c) Ulus devlet anlayışıyla birlikte eğitim kurumlarına ve askerî teşkilatlara devletin anlayışına
  uygun vatandaş yetiştirilmesi görevinin verilmesi üzerinde durulur.
  ç) Avrupa devletleriyle girilen siyasi ve askerî rekabet çerçevesinde açılan kurumlara
  (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-i Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye ve diğer meslek
  okulları) ve II. Mahmud Dönemi’nden itibaren zorunlu örgün eğitimin başlatılmasına
  değinilir.
  d) Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı ve misyoner okulları ile azınlık okullarına değinilerek II.
  Abdülhamit Dönemi’nde devlet tarafından kurulan okullar kısaca ele alınır.
  e) II. Abdülhamid Dönemi’nde gerçekleştirilen devlet hastanelerinin ve Dârülaceze gibi sosyal
  yardım kurumlarının kurulması, emeklilik sistemi ve yoksul aylığı uygulamaları ele alınır. Bu
  uygulamaların günümüzde de varlıklarını sürdürdükleri vurgulanır.
  f) Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de eğitim ve sağlık alanlarında
  faaliyette bulunan dinî vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yerini devlet kurumlarının
  almaya başlamasının gerekçelerine değinilir.
  11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
  şartlar bağlamında değerlendirir.
  a) Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Kanun-ı Esasî; uluslararası güçler, yerel
  siyasi aktörler ve ahalinin kriz dönemlerindeki farklı taleplerinin merkezî idare tarafından
  uzlaştırılmasına yönelik çabalar olarak ele alınır.
  b) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen
  değişiklikler ve çıkarılan başlıca kanunlar; devlet-toplum ilişkileri ve Osmanlı Devleti’nin
  Avrupa siyasi sistemine entegrasyonu çerçevesinde ana hatlarıyla ele alınır.
  c) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik Üç Tarz-ı Siyaset olarak bilinen fikir
  akımları ile bu fikir akımlarının; merkezî idarenin ve düşünce adamlarının siyasi ve toplumsal
  birliği koruma çabaları olduğu üzerinde durulur.
  ç) Meşrutiyet Dönemlerinde yapılan mebus seçimlerinin ve çok partili hayata geçiş
  denemelerinin demokratikleşme yolunda atılan adımlar olduğu vurgulanır.
  11.4.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini
  değerlendirir.
  a) 1876, 1909 ve 1913 darbelerinin aktörlerine, iç ve dış sebeplerine, gerçekleştirilme
  şekillerine ve sosyo-politik sonuçlarına değinilir.
  b) Devletin siyasi düzenini sekteye uğratan darbeler döneminde yaşanan toprak kayıplarına
  (Sırbistan, Bulgaristan, Girit, Bosna-Hersek, Arnavutluk) değinilir.
 4. ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK
  11.5.1. Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları
  açıklar.
  El emeğine dayalı zirai üretim ve zanaat üretimi ile endüstriyel üretim arasındaki farklılıklar
  bağlamında çalışma ortamı, üretim aletleri, üretimin hızı ve miktarı, üretim organizasyonu
  ve çalışma disiplini gibi hususlar üzerinde durulur.
  11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte
  yaşanan zorlukları analiz eder.
  a) Devletin ve özel sektörün sanayileşme çabalarının önündeki engeller (sermaye, bilim ve
  teknoloji, yetişmiş personel ve uzun vadeli strateji konularındaki yetersizlikler) üzerinde
  durulur.
  b) Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838 Balta Limanı
  Antlaşması örneğinden hareketle gümrük ve ticaret antlaşmalarının sınırlayıcılığı ve yerli
  üretim yerine ithalatın tercih edilmesi gibi faktörler bağlamında ele alınır.
  c) Sömürgecilik ile küresel kapitalizm arasındaki ilişkinin sosyal ve ekonomik hayata
  etkilerine (kölelik, asimilasyon ile hammadde, işgücü ve pazar ihtiyacı) değinilir.
  11.5.3. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol
  sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.
  a) Kapitalist dünya ekonomisinin etkilerinin yanında plansız ve kontrolsüz kamu harcamaları
  ve artan savaş maliyetleri dolayısıyla 1856’dan sonraki süreçte kamu maliyesinde yaşanan
  borç krizleri sonucunda Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması ele alınır.
  b) İttihat ve Terakki Hükûmetlerinin hedeflediği Millî İktisat Politikasına kısaca değinilir.
 5. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT
  11.6.1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik
  sebep ve sonuçlarını açıklar.
  a) İmparatorlukların ulus-devletlere dönüşme süreçlerinin beraberlerinde demografik
  hareketleri getirmesine değinilir.
  b) Osmanlı Devleti’nin savaşlar ve siyasi anlaşmalar sonucunda toprak kaybetmesi
  sonrasında başlayan Türk ve Müslüman ahalinin Anadolu’ya doğru zorunlu göçlerinin
  sonuçları üzerinde durulur.
  11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve
  dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.
  a) Tüketim kalıplarının tek tipleştirilmesi ile büyük nüfuslu şehir ve metropollerin kurulmasının
  olumlu ve olumsuz sonuçlarına değinilir.
  b) XIX. yüzyılda gazetelerin ve diğer süreli yayınların artmasıyla birlikte kamuoyu kavramının
  sosyal bir gerçeklik hâline geldiğine değinilir.
  c) Kültür endüstrisi ile birlikte ortaya çıkan popüler kültür ve sanat ürünlerine değinilerek
  bunların sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler üzerinde durulur.
  ç) Moderniteyle birlikte birey ve toplumun zaman tasavvurundaki değişim (iş zamanı – boş
  zaman) ve bu değişimin sosyal hayata yansımaları üzerinde durulur.
  d) Modern şehirlerin dokusunda yaşanan değişim Avrupa’nın büyük metropolleri ile İstanbul,
  İzmir ve Selanik gibi Osmanlı şehirleri üzerinden ele alınır.

11. Sınıf Tarih Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 11. Sınıf Tarih konuları yukarıda listelenmiştir. 11. Sınıf Tarih Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 11. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 11. Sınıf Tarih Testleri sitemizde paylaşıldı. 11. Sınıf Tüm Tarih testlerini çözmek için TIKLA

11. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!