11. Sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 186

2021 ve 2022 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi konuları ve Müfredatı nelerdir? 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Müfredatı 2021-2022. Lise 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders içerikleri ve detayları yazımızda.

11. Sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi konuları ve müfredatı belli oldu!. 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 11.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 1.Dönem

 • 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
 • 1. Ünite: Dünya ve Ahiret
 • 2. Ünite: Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
 • 3. Ünite: Kur’an’da Bazı Kavramlar

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları 2.Dönem

 • 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
 • 4. Ünite: İnançla İlgili Meseleler
 • 5. Ünite: Yahudilik
 • 6. Ünite: Hıristiyanlık
11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

11. SINIF DERS KİTAPLARI

11. SINIF KONULARI MEB

11. Sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi Dersi Kazanımları

11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

11. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

 1. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
  11.1. DÜNYA VE AHİRET
  Ünite Açıklaması
  Bu ünitede sırasıyla; ”Varoluşun ve Hayatın Anlamı”, ”Ahiret Âlemi”, ”Ahirete Uğurlama”,
  ”Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler” konularına yer verilir.
  Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı
  edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
  Kazanım ve Açıklamaları
  11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder.
  Kur’an-ı Kerim’den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesine özen gösterilir.
  11.1.2. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar.
  11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir.
  Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, haşir, hesap, cennet ve cehennem kavramlarına
  yer verilir.
  Kıyamet ve yeniden diriliş gibi konular akli ve naklî deliller ışığında ele alınır.
  11.1.4. Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar.
  Vefat edenin vasiyet ve borçları; tekfin ve teçhiz, cenaze namazı, taziye ve Kur’an okuma,
  dua etmek ve hayır yapmak konularına yer verilir.
  Cenaze namazına katılmanın ve taziyede bulunmanın, dinî ve insani bir görev olduğuna
  değinilir.
  Kültürümüzde cenaze uğurlama ile ilgili gelenekler tanıtılır; ayrıca Alevi-Bektaşilikte yer alan
  “Hakk’a Uğurlama Erkânı” gibi cenaze uğurlama geleneklerine de değinilir.
  11.1.5. Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
  Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
  yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
  etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
  açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
  Anahtar Kavramlar
  ahiret, vefat, cenaze.
  11.2. KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
  Ünite Açıklaması
  Bu ünitede sırasıyla; ”Hz. Muhammed’in Şahsiyeti”, ”Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü”, ”Hz.
  Muhammed’e Bağlılık ve İtaat”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler” konularına yer
  verilir.
  Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı
  edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
  Kazanım ve Açıklamaları
  11.2.1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır.
  Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir.
  Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır.
  Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz
  edebileceği etkinliklere yer verilir.
  11.2.2. Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar.
  Hz. Muhammed’in tebliğ, tebyin, teşri ve temsil (İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki
  örnekliği) görevlerine değinilir.
  11.2.3. Hz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar.
  Hadis ve sünnet kavramlarına, İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemine ve kültürümüzde
  Peygamber ve Ehl-İ Beyt sevgisine de değinilir.
  Hadis kaynaklarından Kütüb-i tis’a ve müellifleri isim olarak listelenir.
  11.2.4. Ahzâb suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
  Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
  yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
  etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
  açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
  Anahtar Kavramlar
  hadis, sünnet, üsve-i hasene, hatemü’n-nebiyyîn, Kütüb-i sitte, Kütüb-i tis’a.
  11.3. KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR
  Ünite Açıklaması
  Bu ünitede sırasıyla; ”İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet”, ”Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan”,
  ”Allah İçin Samimiyet: İhlas”, ” Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva”, ”Dosdoğru Yol: Sırat-ı
  Müstakim”, ”Allah Yolunda Mücahede: Cihat”, ”İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel”,
  ”Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler” konularına yer verilir.
  Ünite genelinde kavramlar, Kur’an-ı Kerim’deki farklı anlam genişlikleri dikkate alınarak ele alınır.
  Kazanım ve Açıklamaları
  11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar.
  Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan
  tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında
  ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu
  kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker,
  kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.
  11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark
  eder.
  11.3.3. Kehf suresi 107-110. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
  Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
  yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
  etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
  açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
  Anahtar Kavramlar
  hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim, cihat, salih amel, şehadet.
  11.4. İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
  Ünite Açıklaması
  Bu ünitede sırasıyla, ‘‘İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar’‘, ‘‘Yeni Dinî Hareketler’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar:
  En’âm Suresi 59. Ayet ve Lokmân Suresi 27. Ayet’‘ konularına yer verilir.
  Ünite genelinde konular İslam dininin bakış açısına göre ele alınır.
  Kazanım ve Açıklamaları
  11.4.1. İnançla ilgili yaklaşımları tartışır.
  İnançla ilgili yaklaşımlardan teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm,
  ateizm ve nihilizme yer verilir. İnançla ilgili yaklaşımlar ele alınırken “kötülük problemi”
  üzerinde durulur ve problemin inançla ilgili yaklaşımlarla olan ilişkisine değinilir.
  11.4.2. Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir.
  “Milenyum Tarikatları”, “Kıyamet Tarikatları” gibi adlarla sınıflandırılan yeni dinî akımların
  ortak yönlerine, ortaya çıkma ve yaygınlaşma sebeplerine ve ülkemize olan yansımalarına
  güncel örneklerle yer verilir.
  Dinî değerlerin istismarının olumsuz sonuçlarına değinilir; din istismarının siyasi, ekonomik
  ve sosyal sebepleri üzerinde durulur. Bu kapsamda FETÖ gibi illegal, çıkarcı yapı ve gruplara
  değinilir.
  Batı’da ortaya çıkan “İslamofobi/İslam karşıtlığı” gibi ırkçı akımların gelişmesine sebep
  olarak gösterilen, hem söylemleri hem de eylemleriyle başta Müslüman halklar olmak üzere
  dünya üzerinde yaşayan pek çok halka zarar veren, DEAŞ gibi şiddet odaklı, terörist, illegal
  ve marjinal gruplara değinilir.
  11.4.3. En’âm suresi 59 ve Lokmân suresi 27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
  Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
  yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
  etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
  açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
  Anahtar Kavramlar
  inanç, istismar, İslamofobi
  11.5. YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK
  Ünite Açıklaması
  Bu ünitede sırasıyla, “Yahudilik” ve “Hıristiyanlık” konularına yer verilir.
  Ünite genelinde konular, öğrenci seviyesine uygun olarak ana hatlarıyla ele alınır; anlatımda nesnel
  ve tasviri (betimleyici) bir yöntem benimsenir; dinlerin kendi kavramları ve epistemolojik kabulleriyle
  tanıtılmasına özen gösterilir. Ayrıca dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeler harita üzerinde
  gösterilir.
  Kazanım ve Açıklamaları
  11.5.1. Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
  Yahudiliğin; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına;
  İbrani, İsrail, Yahudi ve Musevi kavramlarına; Yahudilerin kitap ve peygamber anlayışına ve
  günümüz Yahudi mezheplerine yer verilir. Ayrıca “Siyonizm” konusuna değinilir.
  11.5.2. Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
  Hıristiyanlığın; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal
  mekânlarına; Hıristiyanlığın kurumsallaşmasında ve inanç esaslarının oluşmasında
  Pavlus’un rolüne; Hıristiyanların vahiy ve peygamber anlayışına ve Hıristiyan gruplara
  (Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık) yer verilir. Ayrıca “evanjelik akımlar”dan kısaca
  bahsedilir.
  Anahtar Kavramlar
  Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i atik, Ahd-i cedit, sinagog, teslis, haç, kilise, vaftiz, ritüel, sakrament

11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi konuları yukarıda listelenmiştir. 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 11. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Testleri sitemizde paylaşıldı. 11. Sınıf Tüm din kültürü ve ahlak bilgisi testlerini çözmek için TIKLA

11. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!