11. Sınıf Coğrafya Konuları Ve Müfredatı MEB (2022-2023)

0 147

2022 ve 2023 11. Sınıf coğrafya Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 11. Sınıf coğrafya konuları ve Müfredatı nelerdir? 11. Sınıf coğrafya Müfredatı 2022-2023. Lise 11. Sınıf coğrafya ders içerikleri ve detayları yazımızda.

11. Sınıf Coğrafya Konuları

2022 ve 2023 Eğitim Öğretim Yılı MEB 11. Sınıf coğrafya konuları ve müfredatı belli oldu!. Lise 11. Sınıf coğrafya Konuları ve Müfredatı SU EKOSİSTEMLERİ, BİYOÇEŞİTLİLİK, NÜFUS POLİTİKASI, SANAYİ gibi konulardan oluşmaktadır. 11. Sınıf coğrafya dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2022 ve 2023 11.Sınıf coğrafya Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

11. Sınıf Coğrafya Konuları 1.Dönem

 • 11. Sınıf coğrafya Konuları
 • Biyoçeşitlilik
 • Madde Döngüleri ve Enerji Akışı
 • Su Ekosistemleri
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları
 • Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
 • Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları
 • Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipler
 • Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi
 • Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’deki Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. Sınıf Coğrafya Konuları 2.Dönem

 • 11. Sınıf coğrafya Konuları
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi
 • İlk Kültür Merkezleri
 • Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
 • Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
 • Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi
 • Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü
 • Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi
 • Bölgesel ve Küresel Örgütler
 • Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri
 • Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri
 • Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri
 • Atıklardan Korunma Yöntemleri
 • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
 • Geri Dönüşüm

11. SINIF DERS KİTAPLARI

11. SINIF KONULARI MEB

11. Sınıf coğrafya Dersi Kazanımları

11. Sınıf coğrafya Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

11. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

11.1. DOĞAL SİSTEMLER
Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörler, ekosistemi
oluşturan unsurlar, madde döngüleri ve enerji akışı ve su ekosistemleri konularına yer verilecektir.
Kazanım ve Açıklamaları
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.
Öğrencilerin biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamaları, bireysel
ya da grup olarak biyoçeşitliliğin korunması konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu
hazırlamaları sağlanır.

11.1.2. Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder.
11.1.3. Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.
a) Azot, karbon, su ve besin döngüleri ile enerji akışına yer verilir.
b) İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirilir.
11.1.4. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar.
a) Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkilerine değinilir.
b) Ramsar Sözleşmesi’ne vurgu yapılır.
c) Türkiye’deki sulak alanların endemik zenginliğinin önemi ve korunmasının gerekliliği üzerinde
durulur.

11.2. BEŞERÎ SİSTEMLER
Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikaları ve sonuçları, Türkiye’nin
uyguladığı nüfus politikaları ve gerekçeleri, Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına bağlı oluşabilecek
senaryolar, şehirlerin fonksiyonel özellikleri ile küresel ve bölgesel etkileri, Türkiye’de fonksiyonel
özelliklerine göre şehirler, Türkiye’deki kır yerleşme tipleri; üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve
beşerî unsurlar; üretim, dağıtım ve tüketim sektörlerinin ekonomiye etkisi, dünyada ve Türkiye’de doğal
kaynak- ekonomi ilişkisi, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları ve ekonominin sektörel dağılımı,
Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri ve ekonomideki yeri, Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynakları,
Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri ve ekonomideki konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.
a) Dönemsel olarak nüfus politikalarında farklılık görülen bir ülkenin nüfus politikalarının
incelenmesi sağlanır.
b) Günümüzde farklı ülkelerin izlediği nüfus politikaları karşılaştırılır.
11.2.2. Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir.
TÜİK verilerinden hareketle Türkiye’de nüfus politikalarındaki değişimin grafik, tablo vb.
kullanılarak yorumlanması sağlanır.

11.2.3. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur.
Farklı nüfus senaryolarına göre Türkiye’nin nüfus yapısına ilişkin çıkarımlara yer verilir.
11.2.4. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır.
a) Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki değişimlerin küresel etkilerine yer verilir.
b) Tarihsel süreçteki başlıca Türk-İslam şehirlerinin (Semerkant, Buhara, Konya vb.) öne çıkan
özelliklerine yer verilir.

11.2.5. Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder.
Türkiye’den örneklerle “Sakin Şehirler”e yer verilir.
11.2.7. Türkiye’deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.
11.2.8. Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.
11.2.9. Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.
11.2.10.Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.
11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.

a) Doğal kaynaklar sınıflandırılır.
b) Tarihsel süreçte “doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişim”e farklı bölgelerden
örneklerle yer verilir.
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Türkiye’deki doğal kaynakların ekonomiye yansımasının, istatistiki veriler ve görsellerden
yararlanarak yorumlanması sağlanır.
11.2.13. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir.
Cumhuriyet’ten günümüze izlenen ekonomik politikalar içinde mekânsal farklılıkları gidermeye
yönelik projeler ve uygulamalar ele alınır.

11.2.14. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.
Tarihsel süreçte sektörel değişime yer verilir.
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.
a) Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili temel kavramlara yer verilir.
b) Türkiye’de tarımsal üretimi etkileyen faktörlere yer verilir.
11.2.16. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar.
a) Türkiye’de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerin dağılışına yer verilir.

b) Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliğinin önemine yer verilir.
11.2.17. Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.
a) Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özelliklerine (rezerv, kullanım alanları vb) yer verilir.
b) Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır.
c) Ülkemizde yaşanan maden kazalarına değinilerek madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerine yer verilir.

11.2.18. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından
değerlendirir.
11.2.19. Türkiye’de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.
a) Türkiye’de sanayiyi etkileyen faktörlere yer verilir.
b) Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışına yer verilir.
11.2.20. Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder.
Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de yer verilir.
Coğrafi Beceriler

11.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla dünya üzerinde ilk kültür merkezleri; farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde
yayılışı; Türk kültürünün yayılış alanları; Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının
nedenleri; ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretle ham madde, üretim ve pazar alanları; ülkeler arası
etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü; sanayileşmiş bir ülkenin sanayileşme süreci; farklı gelişmişlik
düzeylerine sahip ülkelerde tarım-ekonomi ilişkisi; bölgesel ve küresel ölçekte örgütler konularına yer
verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları
11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.
11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.
a) Kültürü oluşturan unsurlara yer verilir.
b) Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergahları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve
Afrika kültür bölgeleri) dikkate alınarak kültür ile mekân arasındaki ilişkiye yer verilir.
c) Kültürel çeşitliliğin önemine değinilerek farklı kültürlere karşı saygılın olmanın gerekliliği
vurgulanır.

11.3.3. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder.
a) Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri mekânla ilişkilendirilerek verilir.
b) Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlara örnekler üzerinden yer verilir.
11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.
11.3.5. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.
Dünya üzerindeki önemli ham madde, üretim ve pazar alanlarının oluşumunda etkili olan faktörler
ile bu alanlar arasındaki ilişkiye yer verilir.

11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar.
11.3.7. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir.
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir.
a) Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BDT, BM, D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO, OECD, OPEC)
amaçları, işlevleri ve etki alanları itibarıyla tanıtılır.
b) Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisine yer verilir.

11.4. ÇEVRE VE TOPLUM
Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla oluşum şekillerine göre çevre sorunları; maden ve enerji kaynakları
kullanımının çevre üzerindeki etkileri; yenilenemeyen kaynakların kullanımı; farklı gelişmişliğe sahip
ülkelerdeki doğal kaynak kullanımının çevresel sonuçları; arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaların
çevre üzerindeki etkisi; çevre sorunlarının oluşum, yayılma süreçleri ve küresel etkileri; doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları
11.4.1. Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimindeki etkilerine yer verilir.
11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder.
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar üzerinde
durulur.

11.4.4. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından
değerlendirir.
a) Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemine değinilir.
b) Türkiye’den örneklere yer verilir.
11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir.
11.4.6. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.
a) Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerine yer verilir.
b) Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkilerine örnekler üzerinden değinilir.
11.4.7. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir.

11. Sınıf coğrafya Konuları ve Müfredatı MEB (2022-2023). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 11. Sınıf coğrafya konuları yukarıda listelenmiştir. 11. Sınıf coğrafya Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 11. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 11. Sınıf Coğrafya Testleri sitemizde paylaşıldı. 11. Sınıf Tüm coğrafya testlerini çözmek için TIKLA

11. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!