10. Sınıf türk dili ve edebiyatı Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 201

2021 ve 2022 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve Müfredatı nelerdir? 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı 2021-2022. Lise 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders içerikleri ve detayları yazımızda.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve müfredatı belli oldu!. Lise 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı OLASILIK, FONKSİYONLAR, İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER gibi konulardan oluşmaktadır. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 1.Dönem

 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları
 • Ünite: Giriş
 • Ünite: Hikaye
 • Ünite: Şiir
 • Ünite: Destan / Efsane

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2.Dönem

 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları
 • Ünite: Roman
 • Ünite: Tiyatro
 • Ünite: Anı
 • Ünite: Haber Metni
 • Ünite: Gezi Yazısı

10. SINIF DERS KİTAPLARI

10. SINIF KONULARI MEB

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

10. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

 1. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi
  Tarihî gerçekliğin edebî metinlerde
  yeniden yorumlandığı, tarihin
  edebiyattan yararlanabileceği üzerinde
  durulur. Dinî hayatın edebî dönemleri
  belirleyen etkenlerden biri olduğundan
  bahsedilir. Edebiyatın dinî hayata, dinî
  hayatın da edebiyata ve dile etkide
  bulunduğuna dikkat çekilir.
 2. Türk edebiyatının tarihî dönemleri
  Türk edebiyatının ana dönemleri
  (İslamiyet’in kabulünden önceki dönem,
  İslami Dönem, Batı etkisinde gelişen
  dönem) üzerinde durulur. Bu
  dönemlere ilişkin bilgilendirme örnek
  metinler üzerinden yapılır.
 3. Türkçenin tarihî gelişimi
  Sözlü edebiyat dönemi ile ilgili kısaca
  bilgi verilir. Yazılı edebiyat dönemi
  hakkındaki açıklamalar Türklerin
  kullandığı alfabeler (Kök Türk, Uygur,
  Arap, Kiril, Latin alfabesi) çerçevesinde
  yapılır.
  “Yazının gelişimi”, “Türk
  yazı sanatı” ve “Alfabeler”
  gibi konularda bir yazma
  çalışması yapmaları sağlanır.
 4. Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek
 5. İki halk hikâyesi örneği
 6. Bir mesnevi örneği
 7. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye örneği
 8. Milli Edebiyat Dönemi’nden bir hikâye
  örneği
  Hikâye türünün dünya edebiyatından bir
  örneğine yer verilir ve bu hikâyenin
  incelenen metinlerle karşılaştırılması
  sağlanır.
  Halk hikâyeleri, destan tipi ve aşk temalı
  olmak üzere iki farklı tarzdan seçilir. Hz. Ali
  Cenknameleri’ne yer verilir.
  Mesnevi örnekleri Yusuf u Züleyha ve
  Ashab-ı Kehf gibi eserlerden seçilir.
  Öğrencilere inceledikleri
  metinlerden hareketle bir
  hikâye yazdırılır. Hikâye
  yazma çalışmalarının
  dışında incelenen
  metinlerden edinilen
  düşünce ve izlenimleri
  konu alan farklı türlerde
  de yazma çalışmaları
  yaptırılabilir.
  • Öğrencilerin yazdığı
  metinler çeşitli araç ve
  yöntemlerle (sınıf panosu,
  okul panosu, dergi,
  gazete, sosyal medya vb.)
  sergilenir.
 9. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk
  şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği
 10. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk
  edebiyatından kısa metin örnekleri
 11. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes
  örneği
 12. Halk edebiyatından üç mâni (düz, kesik ve
  yedekli mâni) ve bir türkü örneği
 13. Halk şiirinden bir koşma örneği
 14. Divan şiirinden iki gazel örneği
 15. Divan şiirinden bir kaside örneği
 16. Divan şiirinden bir şarkı örneği
   Halk edebiyatından ilahi örneği Yunus
  Emre’nin şiirlerinden seçilir.
  Öğrencilerin okuma
  bölümünde edinilen
  bilgilerden yararlanarak
  mâni ve koşma yazmaları
  sağlanır.
  • Öğrencilerin yazdığı
  şiirler sınıfta değerlendirilir,
  çeşitli araç ve yöntemlerle
  (sınıf panosu, okul panosu,
  dergi, gazete, sosyal medya
  vb.) sergilenir.
 17. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir
  örnek
 18. Türk halk edebiyatından bir efsane örneği
 19. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk
  edebiyatından bir destan örneği
 20. İslamiyet’in kabulünden sonraki
  dönemden bir destan örneği
 21. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından
  bir yapma destan örneği
  Efsane ve destanların, ait oldukları
  toplumun millî kimliğiyle olan bağı; tarihî,
  kültürel ve toplumsal açıdan önemi
  üzerinde durulur. Türk destanları işlenirken
  millî ve manevi değerler üzerinde durulur.
  Öğrencilerden yakın
  çevrelerindeki varlıklar,
  mekânlar, tarihî olaylar,
  tabiat olayları ve inanışlarla
  ilgili efsaneleri sözlü kültür
  kaynaklarından derlemeleri
  ve bunları yazıya geçirerek
  sergilemeleri (sınıf panosu,
  okul panosu, dergi, gazete,
  sosyal medya vb.) istenir.
  “Bozkurtların Ölümü”,
  “Gün Olur Asra Bedel” gibi
  eserlerin destan türünden
  etkilenilerek yazıldığı
  bilgisinden hareketle “15
  Temmuz Demokrasi Zaferi
  ve Şehitleri” konusunda,
  öğrencilerin tercih ettiği
  türde bir yazı yazdırılır.
  Öğrencilerden, okudukları bir
  romanın sonucunu değiştirerek
  yazmaları, romandaki olay
  örgüsünü hikâye formunda
  yazmaları veya romanın bir
  kesitini diyalog hâlinde
  yazmaları istenir.
 22. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin
  örneği (Karagöz, orta oyunu)
 23. Modern Türk tiyatrosundan bir metin
  örneği
  Tiyatro türünün dünya edebiyatından bir
  örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen
  metinlerle karşılaştırılması sağlanır.
  • Öğrencilerin inceledikleri
  metinlerden hareketle
  geleneksel tiyatronun
  eğlence kültürümüzdeki
  yeri, Osmanlı toplumunun
  bir arada yaşama kültürü,
  isimlerle karakter
  arasındaki ilişki, yanlış
  anlamalar ve şive taklitleri,
  gibi konular üzerinde yazı
  yazmaları sağlanır.
 24. Servetifünun Dönemi Türk
  edebiyatından bir anı örneği
 25. Cumhuriyet Dönemi Türk
  edebiyatından bir anı örneği
  Anıların hikâye ve roman türüne
  kaynaklık edebileceği belirtilir. Ömer
  Seyfettin’in “Kaşağı”, “İlk Namaz”; Orhan
  Kemal’in “Sağ İç” gibi hikâyeleri ve
  Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye
  Koğuşu” romanının anı türünden
  yararlanılarak yazıldığı üzerinde durulur.
  Öğrencilerden türün
  özelliklerine uygun birer anı
  yazmaları istenir.
 26. Güncel gazete ve dergilerden iki haber
  metni
 27. Genel Ağ haberlerinden bir metin
  5N 1K kuralından ve temel habercilik
  terimlerinden (sütun, spot, manşet, tekzip,
  sürmanşet, asparagas, muhabir vb.)
  bahsedilir.
  Gazete, dergi, Genel Ağ, radyo ve
  televizyon haberciliğinin farkları vurgulanır.
  Şiddet içerikli haberlerin, reyting aracı
  olarak kullanılmaması gerektiği üzerinde
  durulur.
  Haber metinlerinin sanat metinlerine
  kaynaklık edebileceği belirtilir.
  Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”, Orhan
  Kemal’in “Vukuat Var” adlı eserlerinin bir
  haberden yola çıkılarak yazıldığı üzerinde
  durulur.
  Öğrencilerden yaşadıkları
  veya kurguladıkları bir olayı
  haber metni hâline
  getirmeleri istenir.
 28. Divan edebiyatından bir gezi yazısı
  örneği
 29. Cumhuriyet Dönemi’nden iki gezi
  yazısı örneği
  Divan edebiyatından seçilen gezi
  yazısı Evliya Çelebi’nin
  Seyahatnâme’sinden alınır.
  Öğrencilerden gezdikleri
  bir yer hakkında bir gezi yazısı
  yazmaları istenir. Yazıyı görsel
  unsurlarla desteklemeleri
  önerilir.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları yukarıda listelenmiştir. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 10. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri sitemizde paylaşıldı. 10. Sınıf Tüm Türk Dili ve Edebiyatı testlerini çözmek için TIKLA

10. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!