10. Sınıf Tarih Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 251

2021 ve 2022 10. Sınıf tarih Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 10. Sınıf tarih konuları ve Müfredatı nelerdir? 10. Sınıf tarih Müfredatı 2021-2022. Lise 10. Sınıf tarih ders içerikleri ve detayları yazımızda.

10. Sınıf tarih Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 10. Sınıf tarih konuları ve müfredatı belli oldu!. Lise 10. Sınıf tarih Konuları ve Müfredatı OLASILIK, FONKSİYONLAR, İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER gibi konulardan oluşmaktadır. 10. Sınıf tarih dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 10.Sınıf tarih Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

10. Sınıf tarih Konuları 1.Dönem

 • 10. Sınıf tarih Konuları
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

10. Sınıf tarih Konuları 2.Dönem

 • 10. Sınıf tarih Konuları
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
10. Sınıf tarih Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
10. Sınıf tarih Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

10. SINIF DERS KİTAPLARI

10. SINIF KONULARI MEB

10. Sınıf tarih Dersi Kazanımları

10. Sınıf tarih Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

10. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

 1. ÜNİTE: YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ
  10.1.1. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı
  arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde
  gösterir.
  Başlıca siyasi gelişmeler olarak Saltuklular Beyliği’nin kurulması (1072), Danişmentliler
  Beyliği’nin kurulması (1080), Mengücekliler Beyliği’nin kurulması (1080), Çaka Beyliği’nin
  kurulması (1081), Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması (1077), Çaka Beyliği’nin yıkılması
  (1093), I. Haçlı Seferi (1096-1099), Artuklular Beyliği’nin kurulması (1102), Katvan
  Muharebesi (1141), II. Haçlı Seferi (1147-1149), Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması (1157),
  Eyyubiler Devleti’nin kurulması (1174), Miryokefalon Muharebesi (1176), Danişmentliler
  Beyliği’nin yıkılması (1178), III. Haçlı Seferi (1189-1192), Moğol İmparatorluğu’nun kurulması
  (1196), Saltuklular Beyliği’nin yıkılması (1202), IV. Haçlı Seferi (1202-1204), Moğol
  İmparatorluğu’nun parçalanması (1227), Mengücekliler Beyliği’nin yıkılması (1228),
  Yassıçemen Muharebesi (1230), Artuklular Beyliği’nin yıkılması (1231), Bâbailer Ayaklanması
  (1240), Kösedağ Muharebesi (1243), Eyyubiler Devleti’nin yıkılması (1250), Memlûklular
  Devleti’nin kurulması (1250), Ayn-ı Calut Muharebesi (1260), Haçlı Seferleri’nin sona ermesi
  (1270), Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi resmî dil ilan etmesi (1277) ve Türkiye
  Selçuklu Devleti’nin yıkılması (1308) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin
  kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin
  bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

10.1.2. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
a) Oğuz göçleri sırasında Türklerin Anadolu’da yerleşmesini kolaylaştıran nedenler üzerinde
durulur.
b) Dönemin Latin ve Arap kaynaklarında Anadolu’nun ilk kez on ikinci yüzyılda Türkiye
(Turchia, Turkiya) olarak anılmasına vurgu yapılır.
10.1.3. Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan
ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.
a) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerine
kısaca değinilir.
b) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Bizans ile mücadeleleri çerçevesinde Miryokefalon
Muharebesi’ne değinilir.
10.1.4. Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
a) Oğuz boylarının önceki dönemlerde boy birliği ya da beylik gibi geçici siyasi çatılar altında
bir araya gelmesi vurgulanır.
b) Türkiye Selçuklu Devleti’nin teşkilat yapısı ile sosyokültürel özellikleri kısaca ele alınır.
10.1.5. İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin
Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
Konu işlenirken ilgili haçlı seferinin güzergâhı, tarih aralığı, tarafları, komutanları
(Selahaddin Eyyubi vurgulanmak üzere) harita/haritalar üzerinde gösterilir.
10.1.6. Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.
a) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara karşı mücadelesinde çevresindeki diğer devlet ve
beyliklerle uzlaşma arayışları ile bu çerçevede alınan tedbirler üzerinde durulur.
b) Kösedağ Muharebesi’nden sonra Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi’nin ortaya çıkmasının
politik ve sosyolojik sebep ve sonuçları üzerinde durulur.
c) Babailer İsyanı’na kısaca değinilir.
ç) Anadolu’daki sosyal huzurun bozulması karşısında düzeni yeniden sağlanmasına yönelik
gayretleri bulunan başlıca isimler (Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre) üzerinde
durulur.

 1. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)
  10.2.1. 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi
  ve haritalar üzerinde gösterir.
  a) Başlıca siyasi gelişmeler olarak Koyunhisar Muharebesi (1302), Bursa’nın Fethi (1326),
  Palekanon Muharebesi (1329), İznik’in Fethi (1331), İzmit’in Fethi (1337), Karesi Beyliği’nin
  alınması (1345), Çimpe Kalesi’nin alınması (1353), Edirne’nin Fethi (1363), Çirmen
  Muharebesi (1371), I. Kosova Muharebesi (1389), Niğbolu Muharebesi (1396), Ankara Savaşı
  (1402), Fetret Devri (1402-1413), Varna Muharebesi (1444) ve II. Kosova Muharebesi (1448)
  verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini
  desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı
  ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.
  b) On üçüncü yüzyılın sonlarında Anadolu’daki ve çevresindeki jeopolitik durum açıklanır.
  10.2.2. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder.
  a) Wittek, Köprülü ve İnalcık’ın görüşleri karşılaştırılır.
  b) Bilimsel bilginin değişebilir olduğuna, ulaşılan yeni kaynaklar aracılığıyla ya da mevcut
  kaynakların araştırmacılar tarafından yeniden yorumlanmasıyla geçmişe dair bilgilerin
  yeniden inşa edilebileceğine dikkat çekilir.
  10.2.3. Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.
  a) Osmanlı – Bizans ilişkileri uzlaşma-çatışma dinamiği üzerinden ele alınır.
  b) Osmanlı Beyliği’nin sınırlarının genişlemesinin aşamalı olarak ve farklı fetih yöntemleri
  izlenerek uzun sürede gerçekleştiği vurgulanır.
  10.2.4. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
  etkilerini analiz eder.
  a) Osmanlı’nın Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında,
  Balkanlar’daki yerli unsurlar arasındaki mezhebi, siyasi ve sosyal iç çekişmelerinin etkisi
  üzerinde durulur.
  b) Rumeli’deki fetihlerin kalıcı olmasında, gönüllü ve zorunlu olarak rol alan demografik
  güçlerin (dervişler, aşiretler, akıncı uç beyleri, Ahiyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm) ve iskân
  politikasının önemi vurgulanır.
  10.2.5. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini
  analiz eder.
  Osmanlı Devleti’nin beyliklere yönelik politikalarındaki değişime değinilir.
  10.2.6. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını
  değerlendirir.
  a) Türk dünyasındaki liderlik mücadelesi Yıldırım Bayezid ve Timur örneği üzerinden ele alınır.
  Timur Devleti’nin Türk dünyası üzerindeki etkilerine kısaca değinilir.
  b) Fetret Devri’ne ve Osmanlı siyasi birliğinin yeniden sağlanmasına kısaca değinilir.
  c) Sosyal ve dinî etkileri bağlamında Şeyh Bedreddin Olayı’na kısaca değinilir.
 2. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER
  10.3.1. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana
  geldiğini kavrar.
  a) Bir devlete bağlı olmayan savaşçı topluluklar (aşiret savaşçıları, ücretli savaşçılar, inanç
  ve din uğruna savaşanlar) ile devlet askerleri arasındaki farklar açıklanarak Türk tarihindeki
  ‘alplık’ ve ‘gazilik’ kavramları üzerinde durulur.
  b) Diğer Türk beylik ve devletlerinin aksine erken tarihte aşiret güçlerinden düzenli birliklere
  geçen Osmanlı’nın ilk dönem askerî teşkilatına ve bu teşkilatı oluşturan zümrelere değinilir.
  10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.
  a) Osmanlı toplum düzenindeki askerî (vergi vermeyen) – reaya (vergi ödeyen) ayrımının
  siyasi ve ekonomik temelleri üzerinde durulur.
  b) Osmanlı ordu sisteminde Tımarlı Sipahiler ile Yeniçeri Ocağının birbirlerine karşı birer
  denge unsuru olduklarına değinilir.
  10.3.3. Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz
  eder.
  a) Yeniçeri Ocağının kurulmasına ve devşirme sisteminin köklerine, ortaya çıkış sürecine
  değinilerek bunların merkezi devlet yapısının güçlenmesindeki rolleri vurgulanır.
  Osmanlıların, Yeniçeri Ocağı ile birlikte, Abbasi ve Selçukluların daha önce uyguladıkları
  gulâm sistemini mükemmelleştirdikleri açıklanır.
  b) Yeniçeri Ocağı ile birlikte profesyonel askerliğin başlamasının Osmanlı Devleti’ni askerî
  teşkilat ve güç bakımından diğer Türk devletleri ile dönemin Avrupa devletlerinden
  ayrıştırdığına değinilir.
 3. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ
  10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar.
  Özlü sözlerinden hareketle Ahmet Yesevî, Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Ahî Evran, Yunus Emre,
  Hacı Bektâş-ı Velî ve Hacı Bayrâm-ı Velî gibi şahsiyetlerin temel öğretilerine değinilir.
  10.4.2. Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı
  yapısını analiz eder.
  a) İlmiye sınıfının çeşitli vazifelerinden (devlet idaresi, hukuk ve adalet, ilim ve tedris)
  hareketle dinin Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki rolü üzerinde durulur.
  b) Osmanlı dünyasında medreseler ve âlimlerin yanı sıra tekkeler ve ariflerin de bilgi üretimi
  ve eğitim alanında önemli vazifeler üstlendiği vurgulanır.
  c) Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve
  çalışmalarına kısaca değinilir.
  10.4.3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder.
  a) Sözlü halk kültürü ile saray çevresi ve belirli şehirlerde oluşan kitabî kültür ana hatlarıyla
  ele alınır.
  b) II. Murad Dönemi’ndeki kültürel gelişmeler üzerinde durulur.
  c) Şair sultanların eserlerinden örneklere (orijinali ve günümüz Türkçesi ile) yer verilir.
  10.4.4. Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal
  hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.
  a) Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte Anadolu ve Rumeli’deki şehirlerin yapısındaki dönüşüm
  (şehir planlaması, mimari anlayış) üzerinde durulur.
  b) Ahşap ve taş işlemeciliği, dokumacılık, çinicilik ve hat sanatlarına değinilir.
 4. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)
  10.5.1. 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi
  ve haritalar üzerinde gösterir.
  Başlıca siyasi gelişmeler olarak İstanbul’un Fethi (1453), Sırbistan’ın alınması (1454),
  Amasra’nın alınması (1459), Mora’nın alınması (1460), Sinop ve Trabzon’un alınması (1461),
  Eflâk’ın alınması (1462), Bosna ve Hersek’in alınması (1463), Venedik ile mücadele (1463-
  1479), Otlukbeli Muharebesi (1473), Karamanoğlu Beyliği’ne son verilmesi (1474), Kırım’ın
  Fethi (1475), Boğdan’ın alınması (1476), Arnavutluk’un alınması (1479), İtalya Seferi (1480),
  Cem Sultan Olayı (1481-1495), İspanya’daki Yahudilerin Osmanlı ülkesine getirilmesi (1492),
  Şahkulu İsyanı (1511), Çaldıran Muharebesi (1514), Turnadağ Muharebesi (1515),
  Mercidabık Muharebesi (1516) ve Ridaniye Muharebesi (1517) verilir.
  Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini
  desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı
  ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.
a) Fethi’n dünya siyasi tarihi bakımından önemine değinilir.
b) Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar özellikle
vurgulanarak) İstanbul’un fethinin oynadığı rol vurgulanır.
10.5.3. Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası
üzerindeki etkilerini analiz eder.
a) Anadolu ve İran coğrafyasında hâkimiyet kurma çabalarının siyasi ve sosyal etkileri
üzerinde durulur.
b) I. Selim Dönemi’nde Osmanlı – Memlûk ilişkileri, İslam dünyasında liderlik mücadelesi
bağlamında ele alınır.
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi
ve haritalar üzerinde gösterir.
Başlıca siyasi gelişmeler olarak Belgrad’ın Fethi (1521), Rodos’un Fethi (1522), Mohaç
Muharebesi (1526), Babür İmparatorluğu’nun kurulması (1526), Barbaros Hayrettin’in
Cezayir’e hâkim olması (1529), I. Viyana Kuşatması (1529), İstanbul Antlaşması (1533),
Cezayir’in alınması (1533), Irakeyn Muharebesi (1534), Fransa’ya kapitülasyon verilmesi
(1535), Preveze Deniz Savaşı (1538), Hint Deniz Seferleri (1538-1553), Trablusgarp’ın Fethi
(1551), Tebriz’in alınması (1548), Nahçıvan’ın alınması (1553), Amasya Antlaşması (1555),
Sudan’ın Kızıldeniz sahilinde Sevâkin Adası merkezli Habeş Eyaleti’nin kurulması (1555),
Augsburg Barışı (1555), Cerbe Deniz Savaşı (1560), Zigetvar Seferi (1566), Sakız Adası’nın
alınması (1566), Yemen’in alınması (1568), Kıbrıs’ın Fethi (1571), İnebahtı Deniz Savaşı
(1571), Tunus’un Fethi (1574), Fas’ta Osmanlı hâkimiyetinin kurulması (1578) ve Ferhat Paşa
Antlaşması (1590) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik
düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu
anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı
bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.
a) I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Osmanlı-Habsburg mücadelesi Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında ele
alınır.
c) Osmanlı-Safevi ilişkileri Doğu’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında açıklanır.
ç) Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve
kapitülasyonlara / imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli stratejik
ortaklıklara vurgu yapılır.
10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki
rolünü analiz eder.
a) Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz,
Portekiz, İspanya, Avusturya (Habsburg İmparatorluğu), Safeviler, Memlûkler] karşı
uyguladığı uzun vadeli politikalar ve bunların yansımaları üzerinde durulur.
b) Osmanlı’nın XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkileri [Roma Katolik
Kilisesi’ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi, Avrupa monarşilerinin
varlıklarını devam ettirmeleri (Fransa, İngiltere ve Hollanda), Afrika’daki Müslümanların
himaye edilmesi] üzerinde durulur.
10.5.7. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.
a) Osmanlı Devleti’nin öncelikli olarak bir kıta (kara) gücü olduğu vurgulanır ve dönemin
diğer büyük kıta güçlerine kısaca değinilir.
b) Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetinde meydana getirdiği
değişimler üzerinde durulur.
c) Osmanlı Devleti’nin stratejik amaçlı olarak Akdeniz dışına yönelme çabaları bağlamında
Hint Deniz Seferleri ele alınır.
ç) Atlantik ülkelerinin (Portekiz, İspanya, Hollanda, İngiltere) okyanus güçleri olarak
Akdeniz’e nüfuz etme çabaları üzerinde durulur.

 1. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI
  10.6.1. Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir
  kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.
  a) Padişahın ikametgâhı olan sarayın aynı zamanda devlet idaresinin ve devlet adamı
  yetiştirilmesinin de merkezi olduğu açıklanır.
  b) Sarayın bölümleri, saray halkı ve Divân-ı Hümâyuna değinilerek Osmanlı merkezî
  idaresinde padişah dışındaki aktörler üzerinde durulur.
  c) Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin
  yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.
  10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.
  a) “Devletin toprakları padişahındır.” anlayışı, Fatih Kanunnâmesi ile devletin bekası için
  padişaha kendi öz kardeşlerini bile öldürme izninin verilmesi, padişahın Divân-ı Hümâyunun
  başkanlığını vezir-i âzama devretmesi, haremden evlenme usulünün ve müsadere sisteminin
  getirilmesi konularına değinilir.
  b) Osmanlı nasihatnâme ve siyasetnâme geleneğine ait örneklerden hareketle devlet
  idarecisinin sahip olması gereken vasıflara değinilir.
  c) Başlangıçtan on yedinci yüzyıla kadar şehzadelerin yetiştirilme usulü ve bunun Osmanlı
  yönetimine etkisi vurgulanır.
 2. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ
  10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.
  a) İslam ve Osmanlı düşünce geleneklerinde ümmet ve millet kavramlarına yüklenen
  anlamlara değinilir.
  b) Farklı dinî ve kültürel kimliklere sahip toplum kesimlerini idare etmenin millet sistemi
  sayesinde mümkün olduğu vurgulanır.
  10.7.2. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği
  dönüşümü analiz eder.
  a) Fethedilen bölgelerdeki gayrimüslimlerin yaşadıkları toplumsal değişimler üzerinde
  durulur.
  b) Osmanlı şehir ve mahallelerindeki çok kültürlü sosyal hayat (panayır ve şenlikler, dinî
  törenlerin günlük hayata yansımaları, yemek kültüründeki çeşitlilik, kıraathane / kahvehane
  ve bozahane kültürü, kıyafetlerdeki çeşitlilik) üzerinde durulur.
  10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder.
  Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai
  üretimin sürdürülmesindeki rolüne değinilir.
  10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder.
  a) Üretimde ziraat ve el emeğini esas alan Osmanlı ekonomik sisteminde Lonca Teşkilatının
  ve narh uygulamasının rolüne kısaca değinilir.
  b) Loncaların toplumsal hayat ve mesleki eğitimdeki yerine değinilerek Osmanlı şehirlerindeki
  başlıca meslek grupları ele alınır.
  c) Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde başlıca ticaret mekânları (liman, kervansaray, pazar
  yeri, bedesten ve kapan) açıklanır.
  10.7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.
  a) Vakıfların sosyal hayatta üstlendiği rollere (imar faaliyetleri, dinî ve sosyo-ekonomik
  hizmetler) değinilir.
  b) Sosyal hayatta vakıfların faaliyet alanlarının çeşitliliği farklı vakfiye örnekleri üzerinden ele
  alınır.

10. Sınıf tarih Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 10. Sınıf tarih konuları yukarıda listelenmiştir. 10. Sınıf tarih Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 10. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 10. Sınıf tarih Testleri sitemizde paylaşıldı. 10. Sınıf Tüm tarih testlerini çözmek için TIKLA

10. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!